ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Last modified: March 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Factors affecting the performance efficiency of the Ministry of Education’s Office of the Permanent Secretary Personnel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัทชัย ใจเย็น
Mr. Nuttachai Jaiyen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
Dr.Sumet Sangnimnuan
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ณัทชัย ใจเย็น. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

The research of the title ‘Factors Affecting the Performance Efficiency of the Ministry of Education’s Office of the Permanent Secretary Personnel, has purpose to study on efficiencies including to measure in efficiency level of performance and give the suggestion for increasing the efficiency in performance of officials under Office of Permanent Secretary, Ministry of Education by using the quantity research methodology and use questionnaires as instrument for data collection from officials under Office of Permanent Secretary, Ministry of Education as the sample at amount 829 persons.

The statistics were used in data analysis those were frequency, percentage for testing on the research hypothesis to search the correlation of variables by searching Chi-Square statistic and direction of relation from Gamma Correlation Coefficient Analysis at statistical significance level .05.

The results of the study were found that most of the sample had opinion at high level on the aspect of executive leadership in overall. Executives have capability in coordination with other agencies. Executives have a nice characteristic. They have competency in administration and fairness in respectively. The result of hypothesis test in individual aspects those were educational level, job position and experiences were different. There were not affected to performance efficiencies of officials under Office of Permanent Secretary at statistical significance level .05.

Aspect of progress in job position in overall was found that most of the sample had opinion at middle level that agency had appropriately evaluation. They had opportunities for encouragement and development in skills and capabilities of personnel for preparing to higher positions those have been encouraged and got opportunities for training, seminar, study visit, education in higher degree for their own development in continuity. Addition, they obviously had progressive opportunities in their works as respectively. The performance efficiencies in overall were at high level. They could finish in work on time and perform with good quality. The results of hypothesis test were found that performance factors are aspects of executive leadership, progress in job position, performance satisfaction and environment in working had different those have affected to performance efficiencies of officials under office of Permanent Secretary, Ministry of Education at statistical significance level .05.
The research suggestions were that as follows;

1. Aspect of executive leadership, there would take the good governance principles for using in administration and assign clearly for the work task and job assignment.
2. Aspect of progress in job position, executive shall emphasize on knowledge,
competencies. There are define the standard rules for all position advancement, can be flowing by self and set the indicators those are be fair.
3. Agency shall have the giving of morale and will in work such bonus, compliment, reward, welfare to personnel for performance satisfaction.
4. Aspect of working environment, agency shall have assignment for 5 S management as continuously.
The suggestion to next research is that shall study on research to search the model of standard rules assignment for all position progress to be flowed and set the indicators those are be fair in each position.

Keywords:  Factors, Performance efficiencies, Office of Permanent Secretary, Ministry of Education.


ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / Factors affecting the performance efficiency of the Ministry of Education’s Office of the Permanent Secretary Personnel

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 2544
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code