Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ระบบการสร้างและบริหารจัดการร้านอาหาร

Last modified: June 13, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบการสร้างและบริหารจัดการร้านอาหาร
Restaurant Building and Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย พงษ์ชาติ  พึ่งละออ   5604800070
Mr. Phongchart Peungraor   5604800070
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn    Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

พงษ์ชาติ พึ่งละออ. (2563). ระบบการสร้างและบริหารจัดการร้านอาหาร. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสร้างและบริหารจัดการร้านอาหารเนื่องจากในปัจจุบันมีธุรกิจร้านอาหารขนาดย่อม เป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพของร้านอาหาร ให้สามารถแข่งขันกับร้านอาหารอื่นได้ ซึ่งปัจจุบันร้านอาหารส่วนใหญ่ยังคงให้บริการโดยการจดบันทึกความต้องการของลูกค้าบนกระดาษ ซึ่งปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่คือ รับรายการอาหารตกหล่น รับรายการอาหารช้า หรือรับรายการอาหารไม่ตรงกับที่สั่ง ในส่วนของการบริการก็อาจส่งอาหารผิดโต๊ะได้ จนกระทั่งเกิดการทุจริตสำหรับลูกจ้างในการชำระเงิน ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบการสร้างและบริหารจัดการร้านอาหาร โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนที่ 1 เจ้าของร้าน สามารถสร้างร้าน จัดการข้อมูลหลัก ตรวจสอบยอดขายภายในร้าน จัดการ ที่นั่ง ประเภท และเมนู โดยสามารถ เพิ่ม-ลบ-แก้ไข และเรียกดูรายงานได้ ส่วนที่ 2 พนักงาน สามารถลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ดูรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง ระบบพัฒนาโดยใช้เครื่องมือโปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนชุดคำสั่ง พัฒนาด้วยภาษา PHP ในส่วนของหน้าติดต่อกับผู้ใช้ พัฒนาด้วย HTML ใช้โปรแกรม MySQL ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล บริหารจัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL โดยระบบช่วยให้ข้อมูลมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีความสะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

คำสำคัญ: ระบบสร้างร้าน, ร้านอาหาร, ระบบจัดการร้าน


Abstract

The objective of this thesis was to develop a restaurant management system. With the steady growth of small restaurant businesses, it is important to increase the potential of restaurants in order to achieve competitiveness. Most of the restaurants still serve customers by writing down orders on paper, and can cause problems such as incomplete order details, delayed order taking or inconsistent order taking, mismatch and wrong serving as well as worker corruption and fraud in the payment process. For this reason, the researchers initiated the project to develop a restaurant management system. The functions were divided into 2 main parts: 1) the Owner could create a virtual restaurant and manage main data, check sales within the restaurant, manage seats, types and menus, can add, delete,  edit, and view reports. 2) the employee can register, log in to the system to view the food items that customers ordered. The system was developed by using Visual Studio Code for programming a set of demands. PHP language was used for language development. User interface was developed with HTML, and MySQL was developed to manage the database and conducted using of SQL. In conclusion, the developed system could facilitate the restaurant operation by cutting steps to achieve better performance and reduce working mistake.

Keywords:  Create Store, Restaurant, Management System.


ระบบการสร้างและบริหารจัดการร้านอาหาร |  Restaurant Building and Management System  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related