ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์
Motorcycle Repair Shop Management System: Case Study Chang Ta Charoen Yon
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรเดช   อุปัญญ์   5904800009, นายจักรกฤษณ์  คุณเคน  5904800020
Mr. Waradech  Upan  5904800009, Mr. Jukkrit Khunkhen  5904800020
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

วรเดช อุปัญญ์ และ จักรกฤษณ์ คุณเคน. (2563). ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์นี้ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยใช้กรณีศึกษาคือร้านช่างตาเจริญยนต์ ซึ่งเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และจำหน่วยอะไหล่รถจักรยานยนต์ โดยในการดำเนินงานไม่มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เป็นการทำด้วยมือ จดบันทึกลงกระดาษ ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณค่าบริการ ไม่ทราบจำนวนอะไหล่คงเหลือที่แน่นอน ต้องทำการนับด้วยมือทุกครั้งที่ต้องการจะทำการสั่งซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์เพิ่ม และอะไหล่รถจักรยานยนต์เกิดการสูญหายอยู่บ่อยครั้งเมื่อนำไปเคลมกับผู้ผลิตและจำหน่าย คณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยในการดำเนินงานของร้านตั้งแต่การรับรถเข้าซ่อม การจัดการสต็อกของอะไหล่รถจักรยานยนต์ การจัดการการขาย จัดทำใบแจ้งซ่อม ใบเสร็จรับเงิน และรายงาน พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับให้เจ้าของร้านใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลไม่สูญหาย พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา HTML5, CSS, JavaScript และ PHP จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL เมื่อทำการทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้แล้วพบว่า ฟังก์ชันต่างๆ ทำงานได้ตามที่กำหนดไว้

คำสำคัญ: ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

The objective of this project was to develop a motorcycle repair shop management system by using a case study, namely Chang Ta Charoen Yon. Which is a motorcycle repair shop and distributes motorcycle spare parts. In the operation does not bring computer technology to help mostly made by manual and note on paper. That caused an error in calculating the service fee and the exact number of spare parts is not known. When the shop owner wants to make a motorcycle part purchase order, he must count it by himself and motorcycle parts are often lost in the claim process. Therefore, we have applied web application and database technology to solve these problems. In the routine operation, reception the car to repair, motorcycle parts stock management, sales management, create repair form and invoice, and organize the report, as a web application for a shop owner to use. And record the data to database system for searching data easily and data is not lost. To develop the web application using HTML5, CSS, JavaScript and PHP. To manage the database using MySQL. The result based on testing by a user showed the functions work as specified.

Keywords:  Motorcycle repair shop, Motorcycle, Web Application.


ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์ | Motorcycle Repair Shop Management System: Case Study Chang Ta Charoen Yon

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2261
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print