Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

สลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกร

Last modified: July 1, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกร
Salad Rolls Served with Beetroot and Dragon Fruit Dressing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจิราภรณ์ ธนาพลกุลโชติ, นายกิตติศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง, นายไพบูลย์ อารีไพบูลย์กิจ
Miss Jiraporn Thanaponkunlachot, Mr.Kittisak Houyhongtong, Mr.Phaibun Areephaibunkit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Miss Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

จิราภรณ์ ธนาพลกุลโชติ, กิตติศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง และ ไพบูลย์ อารีไพบูลย์กิจ. (2561). สลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Thanaponkunlachot J., Houyhongtong K., & Areephaibunkit P. (2018). Salad rolls served with Beetroot and dragon fruit dressing. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เป็นโรงแรมที่มีห้องอาหาร 10 ร้าน และลูกค้าสามารถลงมารับประทานอาหารเช้าได้ที่ The Market มีอาหารให้เลือก ทั้งข้าว ก๋วยเตี๋ยว สลัด น้ำผลไม้ปั่น เป็นต้น และจากการที่ได้ปฏิบัติงานมา จึงทำให้ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาจากแผนกครัวต่างๆ ซึ่งจะมีวัตถุดิบเหลือใช้ในการขายอาหารในแต่ละวัน เช่น วัตถุดิบจำพวก ผักและผลไม้ และในการจัดไลน์อาหารตามงานต่างๆ คณะผู้จัดทำ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรค์เมนูสลัดโรลและน้ำสลัดขึ้นใหม่จากวัตถุดิบเหลือใช้ คือบีทรูทและแก้วมังกร ในการขายอาหารให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เมนูสลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกรยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าที่มีอาการแพ้แป้งกลูเตนในแป้งของสลัดโรลทั่วไปและเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนัก กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปรึกษาครัวเย็น ครัวร้อนและครัวไทย ผลจากการสำรวจโดยการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด ผลรวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด คือ 4.64 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปเป็นรายด้านทั้งหมดของผู้ทำแบบสอบถาม ด้านรสชาติและกลิ่นของน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกร ด้านรสชาติของสลัดโรลมิกซ์สามสี ด้านความหลากหลายของสลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำบีทรูทและแก้วมังกร ด้านคุณค่าทางโภชนาการของสลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกร ด้านสีสันการตกแต่งของสลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกรอยู่ที่ระดับมากที่สุด ด้านความสดใหม่ของวัตถุดิบ  ที่ใช้ปรุงสลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกร ด้านความชอบโดยรวมในเมนูสลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกรอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: สลัดโรล, บีทรูท, แก้วมังกร


Abstract

The Anantara Riverside Bangkok Resort Hotel, has a total of 10 restaurants and guests can come down to have breakfast at The Market. There is a selection of food such as rice, noodles, salads, juices, etc. The authors realized there was a lot of leftover raw materials from buffet service. This project aimed to create a new menu item of salad rolls and dressing from beetroot and dragon fruit. Salad rolls served with beetroot and dragon fruit dressing menu item also benefits guests who are allergic to gluten flour found in general salads and are suitable for guests who need health care, love exercise and weight control. The sample group is the cold kitchen, hot kitchen and thai kitchen, where the results of the survey were distributed by a total of 30 questionnaires, the total average value is 4.64. The satisfaction is at the highest level. The taste and smell of beetroot and dragon fruit dressing, the taste of the salad rolls, the variety of salad rolls served with beetroot and dragon fruit dressing was at the highest level. The freshness of the ingredients used to cook the salad rolls served with beetroot and dragon fruit dressing and the overall preference to the salad rolls served with beetroot and dragon fruit dressing was the high satisfaction level.

Keywords:  Salad Rolls, Beetroot, Dragon Fruit.


สลัดโรลมิกซ์สามสีกับน้ำสลัดบีทรูทและแก้วมังกร / Salad Rolls Served with Beetroot and Dragon Fruit Dressing

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor: