ยำกุ้งฟูพาสต้า

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ยำกุ้งฟูพาสต้า
Spicy Shrimp Pasta
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมะลิวัลย์  แซ่ย่าง
Miss Malivan Caeyang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

มะลิวัลย์  แซ่ย่าง. (2561). ยำกุ้งฟูพาสต้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Caeyang M. (2018). Spicy shrimp pasta. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารและเพื่อคิดค้นสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆ โดยนำเนื้อกุ้งสับละเอียดไปผสมกับแป้ง ผงฟู เกลือและนำไปทอด ใส่จานพร้อมกับเส้นพาสตาที่นำไปผัดด้วยน้ำมันมะกอก กระเทียมสับและเครื่องปรุงรส เสิร์ฟพร้อมน้ำยำที่ทำด้วย น้ำปลา น้ำตาลทราย น้ำมะนาว ขิงสด หอมแดง ตะใคร้ พริกขี้หนูแดง  เมล็ดมะม่วง และใบสาระเหน่ จากนั้นนำไปให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คนเป็นพนักงานในแผนกครัวและแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มชิม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อยำกุ้งฟูพาสต้า จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานแผนกครัวและแผนกบริการหารและเครื่องดื่ม จำนวน 9 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในรสชาติและหน้าตาของยำกุ้งฟูพาสตา นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีข้อเสนอแนะว่าตัวกุ้งฟูมีความฟูยังไม่พอ ควรเพิ่มเกล็ดขนมปังลงไปจะทำให้กุ้งมีความฟูมากขึ้น จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปเพิ่มรายการอาหารใหม่ให้กับโรงแรมได้

คำสำคัญ: กุ้ง, สลัด, พาสต้า


Abstract

The objective of this research was to study the use of raw materials for cooking and to create new food items. The cooking method used is to  finely chop the shrimp meat mix with flour, baking powder, salt and fry. Then put on the plate along with black ink pasta that are fried with olive oil, chopped garlic and seasoning. Served with spicy sauce made with fish sauce, sugar, lime juice, fresh ginger, red onion, chilli, mango seed and mint leaf. The result of level of satisfaction identified by 10 staff is as follows : 9 staff satisfied with test and appearance of spicy shrimp pasta , 1 staff commented that the shrimps are not full enough and suggests more bread crumbs, the shrimp will become more fluffy. This project can be used in the hotel business from raw materials that have been added to provide food value to create new innovations for the hotel.

Keywords:  Shrimp, Salad, Pasta.


ยำกุ้งฟูพาสต้า / Spicy Shrimp Pasta

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 133
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print