การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินสตาแกรม: กรณีศึกษา บริษัท ดับเบิล ชายน์ ทราเวล จำกัด

Last modified: January 10, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินสตาแกรม: กรณีศึกษา บริษัท ดับเบิล ชายน์ ทราเวล จำกัด
The use of digital marketing strategy through Instagram network: A case study of Double Shine Travel Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัฏฐ์ฐิรา ประสพรัตนสุข
Miss Nattira Prasoprattanasuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา  เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฏฐิฐ์รา ประสพรัตนสุข. (2561). การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินสตาแกรม: กรณีศึกษา บริษัท ดับเบิล ชายน์ ทราเวล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ดับเบิลชายน์ ทราเวล จำกัด เป็นบริษัททัวร์ชั้นนำที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ภายในบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการอยู่สองช่องทาง ซึ่งประกอบไปด้วย เพจเฟสบุค (Fan Facebook) และเว็บไซต์ของบริษัท ผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเที่ยวจากช่องทางเดิมที่มีอยู่ ซึ่งช่องทางที่เพิ่มมา คือ อินสตาแกรม (Instagram) โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มช่องทางให้กับบริษัทได้ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขายแพคเกจทัวร์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า ผลลัพธ์คือการสร้างรายได้เพิ่มจากช่องทางเดิม และมีการเปรียบเทียบสื่อออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram) ระหว่างบัญชีผู้ใช้เดิมและบัญชีผู้ใช้ใหม่ ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของปี 2017 และ 2018 แสดงให้เห็นว่าสังคมยุคปัจจุบันมีความนิยมซื้อสินค้าจากสื่อออนไลน์มากขึ้น และยังส่งผลให้การดำเนินงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จคือ มีลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลและตัดสินใจซื้อโปรแกรมท่องเที่ยว โดยผ่านกล่องข้อความของทางอินสตาแกรม เพจเฟสบุคและทางโทรศัพท์

 

คำสำคัญ: สื่อออนไลน์, ความนิยม, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณา


Abstract

Double Shine Travel Co., Ltd. is a leading and famous tour company that provides a full range of travel services. The company has conducted public relations for its products and services via two channels, namely: Facebook Fan page and company website. Therefore, the author initiated to increase PR channels to promote the existing tour program via Instagram, with the purpose of increasing channels for advertising, public relations, selling tour packages and building good relationships with customers. The results were to generate more revenue from the original channels. This study also compared the results of advertising via Instagram media between the original user account and the new one during October-December in 2017 and 2018. The results indicated the popularity of online purchases among consumers and the successful operation in terms of increasing number of customers asking for tour information and their decision to purchase tour program via Instagram, Facebook page chat box, and telephone.

 

Keywords:  Online media, Popularity, Public relations, Advertising.


การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินสตาแกรม: กรณีศึกษา บริษัท ดับเบิล ชายน์ ทราเวล จำกัด / The use of digital marketing strategy through Instagram network: A case study of Double Shine Travel Company

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 664
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code