เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดมะละกอ

Last modified: January 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดมะละกอ
Healthy Drink from Papaya Seeds
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรพล สถาปนิกานนท์
Mr. Woraphon  Satapanikanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha  Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

วรพล สถาปนิกานนท์. (2561). เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดมะละกอ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้ปฎิบัติงานในโครงงานสหกิจกับทางโรงแรม Chatrium Resident Sathon ซึ่งเป็นโรงแรม ที่บริการด้านห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในตำแหน่งผู้ช่วยในครัว (Trainee) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหาของเหลือทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงาน  “เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดมะละกอ” เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ให้กับโรงแรม และ เพื่อนำของของเหลือทิ้งมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์

โดยผู้จัดทำได้จัดทำแบบสอบถามจำนวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความพึงพอใจต่อ “เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดมะละกอ” แล้วแจกแบบสอบถามพร้อมกับตัวอย่างของเครื่องดื่มให้กับผู้ทดลองจำนวน 30 คน ซึ่งผู้จัดทำเลือกผู้ทดลอดแบบสุ่มจากพนักงานของโรงแรม Chartrium Resident Sathon

ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.18 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านกลิ่นของเครื่องดื่มและเนื้อสัมผัสของวุ้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ,  เมล็ดมะละกอ,  ของเหลือทิ้ง


Abstract

After the student had worked under cooperative system with Chatrium Resident Sathon, which is a hotel that mainly served rooms and has several other amenities, as a trainee in the Food & Beverage department. the student realized there was a large amount of waste that the hotel produced daily. So the student prepared a “Healthy Drink from Papaya Seeds” project to develop a new product for the hotel and to recycle the waste into something useful.

The student then prepares 30 sets of questionnaire along with the product sample to examine the satisfaction level of the test subjects. which was randomly chosen from the staff of Chartrium  Resident Sathon. for the “Healthy Drink from Papaya Seeds” project

The study results indicate the medium satisfaction level to the product with an average score of 3.18. along with several suggestions to improve the product. such as the smell of the product was too strong and the jelly texture was too soft etc.

Keywords:  Healthy Drink, Papaya Seeds, Recycle.


เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดมะละกอ / Healthy Drink from Papaya Seeds

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2839
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print