น้ำสลัดมะม่วงน้ำดอกไม้

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำสลัดมะม่วงน้ำดอกไม้
Barracuda Mango Salad Dressing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรปภา ศรีโรจนากูร
Ms. Woraprapa Srirojanakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr.Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

วรปภา ศรีโรจนากูร. (2561). น้ำสลัดมะม่วงน้ำดอกไม้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษากับทาง โรงแรมโซลิแทร์ แบ็งค็อก สุขุมวิท 11 และได้ปฏิบัติงานในแผนกที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ใช้เตรียมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าพบว่า มีนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติมาเข้าพัก ด้วยความหลากหลายของลูกค้าที่เข้าพัก ทำให้สลัดเป็นอาหารที่นิยมของคนทุกเชื้อชาติ แต่ผู้จัดทำเห็นว่า ยังไม่มีรายการอาหารที่เกี่ยวกับสลัดที่แสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทย ผู้จัดทำจึงคิดค้นทำรายการอาหารใหม่เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการชื่อว่าน้ำสลัดมะม่วงน้ำดอกไม้ (Barracuda Mango Salad Dressing)

ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรอบที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และ 2พึงพอใจในรสชาติของน้ำสลัด โดยรสชาติของน้ำสลัดกำลังพอดีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 ไม่พึงพอใจในรสชาติของน้ำสลัด เพราะไม่ได้รสชาติของเนื้อมะม่วงในน้ำสลัด ความใส่เนื้อมะม่วงเพิ่ม และไม่ต้องปั่นเนื้อมะม่วงละเอียด ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ไม่พึงพอใจในรสชาติของน้ำสลัด เพราะไม่ได้รสเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูจากน้ำสลัด จึงแนะนำให้ใส่น้ำมะนาวเพิ่มรสเปรี้ยว และเสริมความอร่อย แทนรสชาติของน้ำส้มสายชู ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 ไม่พึงพอใจในรสชาติของน้ำสลัด เพราะใส่น้ำมันในน้ำสลัดมากเกินไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และทำให้ผู้บริโภคเลี่ยนได้ ทำให้ผู้จัดทำได้ปรับปรุงสูตรและทำการสัมภาษณ์เชิงลึกรอบที่ 2 พบว่า ผู้เชียวชาญทั้ง 5 ท่านพึงพอใจต่อรสชาติน้ำสลัดมะม่วงน้ำดอกไม้

คำสำคัญ: มะม่วงน้ำดอกไม้, น้ำสลัด, โรงแรมโซลิแทร์


Abstract

The student joined the cooperative education project and trained at Solitaire Bangkok Sukhumvit 11 Hotel in the Food and Beverage Department. At the restaurant, there were multinational customers who came for breakfast buffet, where salad is a popular choice for every customer. The student found that there was no food that represented the uniqueness of Thai, therefore, this project named ‘Barracuda Mango Salad Dressing’ had been proposed for enhancing uniqueness of Thai into the menu and being an alternative for customers.

The result from the first in-depth interview with 5 experts showed that the first and the second interviewees were satisfied with the taste of Barracuda mango salad dressing while the rest of the interviewees suggested adapting flavour better taste. The third interviewee suggested increasing Barracuda mango and adding a rough texture of Barracuda mango into the dressing. The forth interviewee recommended increasing the flavour of lemon and lime, while the fifth interviewee suggested reducing oil. The recipe had been adapted according to recommendations received and the result of the second in-depth interview showed that 5 experts were satisfied with the taste of Barracuda mango salad dressing.

Keywords:  Barracuda Mango, salad dressing, Solitaire Hotel.


น้ำสลัดมะม่วงน้ำดอกไม้ / Barracuda Mango Salad Dressing

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 791
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print