Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
Web Application to manage student activities (Case Study of the Department of Computer Science Faculty of Science Siam University)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชัยวิทย์  มณีกุลนพรัตน์  5804800022, นาย อาทิตย์ แก่นอากาศ  5804800024
Mr. Chaiwit  Maneekunnopparat  5804800022, Mr. Arthit  Kaenarkat 5804800024
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชัยวิทย์  มณีกุลนพรัตน์ และอาทิตย์  แก่นอากาศ. (2561). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

         ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษาที่ทำงานผ่านเว็บไซต์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาภายในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาที่สนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถทำการเข้าร่วมได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ทำให้สามารถทราบจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมแต่ละกิจกรรมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบเว็บไซต์นั้นออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน ระบบโดยรวมทั้งหมดแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ด ระบบทำการตรวจสอบคิวอาร์โค้ดที่แสกน หากชื่อนักศึกษาตรงกับคิวอาร์โค้ดที่แสกนจะแสดงบนเว็บไซต์ว่า เช็คชื่อ แต่ถ้าชื่อไม่ตรงกัน ระบบจะขึ้นเตือนให้แสกนคิวอาร์โค้ดใหม่ ส่วนที่ 2 สำหรับครูที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและสามารถรายงานว่านักเรียนเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในกิจกรรมนักเรียน  ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มกิจกรรม เพิ่มรายชื่อนักศึกษา เพิ่มรายชื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบได้ ในการพัฒนาระบบ พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP การทำงานเป็นแบบ Client/Server ส่วนหน้าเว็บ Design พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML และ CSS และจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ MySql  โดยการเก็บข้อมูลเป็นตารางและเรียกใช้ข้อมูล โดยการใช้คำสั่ง Query ของภาษา PHP ในการจัดการฐานข้อมูลท

คำสำคัญ: กิจกรรมนักศึกษา, การเช็คชื่อออนไลน์, คิวอาร์โค้ด


Abstract

          Student activity management system that works through internet network sites by focusing on students within the Department of Computer Science, can track news, activities, interesting things more easily. Which students who are interested in and wanting to participate in the activity can participate through the website, allowing the number of people to join each activity more clearly. By designing the website to be easy to use without any hassle in using the overall system. Divide the work into 3 parts. Include Part 1 for students, by which students can participate in activities, check names, participate in activities through scanning QR codes, scanning QR code verification systems. If the student’s name matches the QR code that the scan will show on the website, verify the name. But if the name is not synchronized, the system will notify the scanner to scan the new QR code. Part 2 for teachers that teachers can create activities for students to participate and can report whether students are participating or not participating in student activities. Part 3 for system administrators can add activities, add student names, log in to the system received in the system development using PHP language, work as client and server, web page, design, development using HTML and CSS and manage Database using MySql by storing data as a table and retrieving data using the PHP language query command to manage the database

Keywords:  student activity, check name, QR Code.


เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม) | Web Application to manage student activities (Case Study of the Department of Computer Science Faculty of Science Siam University)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand