เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์
Car Comparison Web Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธนัย  ลิขิตพูนทรัพย์    5904800031, นาย มาวิน ยืนยงวัฒนากูล  5904800034
Mr. Thanai  Likitpoonsup  5904800031, Mr. Marwin   Yuanyongwattanakul   5904800034
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ธนัย ลิขิตพูนทรัพย์ และ มาวิน ยืนยงวัฒนากูล. (2563). เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์ ณ ปัจจุบันได้มีการซื้อขายรถยนต์จำนวนมาก และรถยนต์มีจำนวนแบรนด์ที่หลากหลายทำให้การเลือกซื้อของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป ตามไลฟ์สไตล์ ตามความชอบ ซึ่งบางคนอาจจะต้องการรถยนต์ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่สุด ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ดูแลระบบ โดยสามารถตรวจเช็คประวัติการใช้งานต่าง ๆได้ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลรถยนต์ได้ และดูสถิติการเข้าชมของแบรนด์และรุ่นรถยนต์ได้ ส่วนที่ 2 สำหรับผู้ดูแลแบรนด์ โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลของรถยนต์ในแบรนด์ของตนเองได้ และดูสถิติการเข้าชมของแบรนด์และรุ่นรถยนต์ของตนเองได้ ส่วนที่ 3 ผู้ใช้งานทั่วไป โดยสามารถทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ ตอบแบบสำรวจเพื่อนำข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้จากการตอบแล้วนำไปวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เหมาะสมกับรถยนต์ประเภทใดเพื่อนำเสนอแนะนำแก่ผู้ใช้ สามารถเลือกเปรียบเทียบรถยนต์ได้ และดูประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ โดยพัฒนาในรูปแบบของเว็บแปอพลิเคชัน ทำงานผ่านเว็บบราว์เซอร์ ด้วยภาษา HTML, PHP ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม phpMyAdmin บริหารจัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL โดยระบบสามารถช่วยผู้ใช้ให้ได้รับข้อมูลของรถยนต์ที่ผู้ใช้ต้องการหรือข้อมูลรถยนต์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่สุด และช่วยประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบรถยนต์จากหลายแหล่ง

คำสำคัญ: เปรียบเทียบรถยนต์, รถยนต์, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

The objective of this thesis was to improve current web applications for comparing cars. There are many brands, lifestyles and performance cars that customers can suitably choose. The web application developed contained 3 important aspects: 1) admin of the web application can fix, add, erase check the history, also the status of people who use the application by brand or style of car; 2) car brand owners can use the same functions with admin, but only for owned brands;   3) customers can use the web application by registering an account and then answer the survey to finalise which car would be suitable for the customer, including price and lifestyle. Our developed web application works through web browser by using HTML and PHP, and the database was managed by phpMyAdmin to organise information with SQL as well as help customers receive car information easier and faster from many car dealers.

Keywords:  Car compare, Car, Lifestyle.


เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์ | Car Comparison Web Application

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1273
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print