ระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์)

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์)
Stock Management and Product Withdraw System (Case Study Link-Computer)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย อภิรักษ์ นิ่มพันธุ์  5804800001, นาย ณัฐวุฒิ อารมน์เย็น 5804800049
Mr. Apirak   Nimphun 58048000010, Mr. Nutthawut Aromyen   5804800049
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อภิรักษ์ นิ่มพันธุ์ และณัฐวุฒิ  อารมน์เย็น. (2561). ระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

         ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์ เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง มีหน้าร้านอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ซึ่งมีลูกค้าเป็นจำนวนมากโดยในปัจจุบันทางร้านไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีใดเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า การขาย การคำนวณราคาสินค้า ปัจจุบันนี้ยังเป็นการจดบันทึกด้วยมือ ในทางการคำนวนจำนวนสินค้าของแต่ละเดือนต้องนำใบเสร็จมาคำนวนใหม่ ทางร้านจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบที่จะนำมาช่วยให้การดำเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้จัดทำมีแนวคิดนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์) โดยพัฒนาด้วยภาษา Java Script ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code และจัดการฐานข้อมูลด้วย Fire base โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสินค้าเข้า ข้อมูลสินค้าออก บันทึกลงฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานดังนี้ การจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรายการขาย และ ข้อมูลสินค้าเข้า-ออก โดยระบบสามารถช่วยบันทึกข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลของสินค้าเข้า-ออก คำนวณราคาสินค้า และคำนวณยอดขายได้อย่างถูกต้อง มีความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คำสำคัญ: อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เกม, การเบิกสินค้า, คลังสินค้า


Abstract

         Link-Computer shop, is a computer equipment store, and the shop does not have any technology to help with operations, such as collecting employee information, product information, sales, and product price calculations. The shop therefore needs to develop a system that will help make the operation easier and faster. From such problems, the organizers have the idea of ​​using information technology, And a database system used in the development of the system of fiscal management system and the pickup of goods (Case study of Link-Computer shop). The system was developed using Java Script language and Visual Studio Code while managing the database with Firebase. The system can now store employee data, product in, product out, and save to the database. This project made it more convenient, faster and more efficient.

Keywords: Computer appliances, Game, Product Withdrawal, Warehouse


ระบบจัดการคลังและการเบิกสินค้า (กรณีศึกษา ร้าน ลิงก์ คอมพิวเตอร์) / Stock Management and Product Withdraw System (Case Study Link-Computer)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 939
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print