Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์สาขา ซีคอนบางแค

Last modified: October 20, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์สาขา ซีคอนบางแค
Satisfaction towards the Service of Starbucks Coffee Shop at Seacon Bangkae
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว วลัญจ์รัช เตชะวงศ์วัฒนา
Miss Warunrach Techawongwattana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

วลัญจ์รัช เตชะวงศ์วัฒนา. (2563). ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์สาขา ซีคอนบางแค (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้านสตาร์บัคส์สาขา ซีคอนบางแค 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริการร้านสตาร์บัคส์สาขา ซีคอนบางแค 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์สาขา ซีคอนบางแค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่สาขา ซีคอนบางแค จำนวน 400 ตัวอย่างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคแสควร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพ โสด เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได้มากกว่า 10,000-20,000 บาท ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินคือ ตนเอง และมีรายจ่ายต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ใช้บริการโดยการเดินทางมาคนเดียว นิยมใช้บริการในเวลา 13.01 น. – 15.00 น. สาเหตุที่เลือกบริโภคเครื่องดื่มสตาร์บัคส์เนื่องจาก รสชาติ/คุณภาพของเครื่องดื่ม โดยมีความถี่ 2-4 ครั้ง ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มสตาร์บัคส์ในแต่ละครั้ง 101-200 บาท

นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการยังมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ที่สาขา ซีคอนบางแค โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านราคา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า  อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงิน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ที่สาขา ซีคอนบางแค นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ สาเหตุที่เลือกใช้บริการ และ บุคคลที่ไปใช้บริการร่วมด้วย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ที่สาขา ซีคอนบางแค

เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงควรมีการอบรมในเรื่องด้านราคา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการจึงควรมีการอบรมในเรื่อง ราคาเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับปริมาณของสินค้า ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ผู้มาใช้บริการนั้นเกิดความพึงพอใจสูงสุด


Abstract

This research aimed to study: 1) demographic and marketing mix factors of custormers at Starbucks coffee shop at Seacon Bangkae; 2) To study the service of Starbucks coffee shop at Seacon Bangkae; 3) to study the satisfaction of using the service at Starbucks coffee shop Bangkae. The samples used for this study were 400 samples from people staying in Bangkae district, Bangkok. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. Chi-square test was used for analysis. Most consumers were females, aged between 20 – 30 years, single, hold a Bachelor’s degree, worked in private companies/enterprises and earned between 10,000 – 20,000 Baht per month. In addition, most of the consumers in this research chose to save money by themselves, and they spent less than 10,000 baht per month for drinks. Most of the samples consume by themselves, and most consumers used service on the weekdays. Service frequency was more than 2-4 time per month and between  13.01 pm – 15:00 pm. Most consumers spend around 101-200 baht for each drink.

 In addition, the researcher found that the overall level of service satisfaction of Starbucks coffee shop at Seacon Bangkae was a high level. The highest satisfaction was people, and second was process. The lowest satisfaction was cost of products. Hypothesis testing revealed that individual factors of age, occupation, marital status, educational level, and income per month influence the decision to save money and are associated with pricing of products to satisfaction of Starbucks coffee shop at Seacon Bangkae. In addition, the researcher found that service behavior – people who consume and service frequency, period of time spent and time spent related to consumer’s service satisfaction of Starbucks Coffee shop at Seacon Bangkae.

The information in this study should be considered for entrepreneurs to be able to plan the marketing strategies and give most satisfaction to consumers. In conclusion, entrepreneurs should fix the prices and provide new promotions to consumers for greatest satisfaction.


ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์สาขา ซีคอนบางแค | Satisfaction towards the Service of Starbucks Coffee Shop at Seacon Bangkae

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์สาขา ซีคอนบางแค