สมรรถนะที่จำเป็นที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง

Last modified: September 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
สมรรถนะที่จำเป็นที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง
Competencies Affecting Development Nation School of Loi Tai Leng
ชื่อนักศึกษา:
Author:
Mr. Tay Zain Da
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินการธนาคาร
Financial and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

Tay, Zain Da. (2562). สมรรถนะที่จำเป็นที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งงนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึง ปัจจัย ส่วนบุคคล ของโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง และ สมรรถนะที่จำเป็นที่มีผลต่อ การพัฒนาโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง ใช้วิธีวิจัย เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ คุณครู และ นักเรียนนักศึกษา ในโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง จำนวน 800 คนกำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 267คน จากการคำนวนตามสูตรของ ทาโรยามาเน่ (Tro Yamane) ที่ได้รับความเชื่อมั่น .05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบไคสแควร์

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีอายุต่ำกว่า 30 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามีผู้อำนวยการ คุณครู และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 66 คน  มีผู้จบ ปริญญาตรี จำนวน14 คน และ ปริญญาโท จำนวน 4 คน สมรรถนะที่จำเป็นที่มีผลต่อ การพัฒนาโรงเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาทั้ง 5 ด้าน และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการทำงานเป็นทีม รองลงมาคือ ด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และ ด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการบริการที่ดี ตามลำดับ สำหรับผลทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคคลากร ในโรงเรียนได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์เป็นครู และ ตำแหน่งงานที่ต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง ที่ระดับ .05

คำสำคัญ: สมรรถนะ, โรงเรียน เชื้อชาติ ดอยไตยแลง, การพัฒนา


Abstract

In this research, the objectives were to study the personal factors of national schools Loi Tai Leng and Competencies Affecting Development Nation School of Loi Tai Leng. The research methodology employed was quantitative of a population of 800 including directors’ staff, teachers and students national schools Loi Tai Leng enrolled and were purposively selected; 267 of the population were also used as a sample through the technique of tro Yamane. Its confidence level was at .05 in statistical analysis, and chi-square test was then used to evaluate its relationship respectively.

In the research, it was clearly found that: most of those answered questionnaires were given by women more than men, aged less than 30 years; the most was students and consisted of directors, teachers and staff an amount of 66; and graduate bachelor’s degree an amount of 14; and master of degree an amount of 4. Competencies Affecting Development Nation School of Loi Tai Leng was at the highest level, taking five factors in each domain into account, it was found the highest average domain was of teamwork, integrity, achievement, motivation, expertise, and service. Mind was less then average level respectively. With regards to the test of the hypothesis in this research,  personal factors at  national schools Education Experience office were affecting the development of national schools, which was at .05 in statistical significance.

Keywords: National School, Loi Tai Leng, development.


สมรรถนะที่จำเป็นที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนเชื้อชาติ ดอยไตยแลง | Competencies Affecting Development Nation School of Loi Tai Leng

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 366
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code