ปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์)

Last modified: September 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์)
The Problem of Preparing a Representative Teamin Bangkok to Participate in The 46th national games (Chiang Rai Games)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
Mr. Kasemsit Borriboonwasin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน. (2562). ปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์). (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์) และ (2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ระหว่างผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ควบคุมทีม และนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรเพศ และสถานภาพ และใช้สถิติ F-test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีอาชีพทำงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีระดับรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า ปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัญหาด้านโภชนาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม และปัญหาด้านงบประมาณในการเตรียมทีมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

สำหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์) แตกต่างกันทั้งภาพรวม และรายด้าน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


Abstract

This research aims (1) to study the problem of preparing a representative teamin Bangkok to participate in the 46th national games (Chiang Rai Games) and (2) to compare the problems in preparing the team, athletes, agents, Bangkok. To participate in national sports competition between the 46th control teams, coaches and athletes. The samples used in the study group and the control team athletes representing 400 Bangkok tools used to collect data from a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, average frequency. standard deviation For statistical hypothesis testing using t-test to test the difference of gender and marital status and statistical F-test (One Way ANOVA) to test the different variables of age, occupation, education. And monthly income. The research found that. The majority are female than male. Aged between 31-40 years, single career working with private companies/ contractors. The level education. And have a monthly income of 20001-30000 baht addition, the researchers also found. The preparation of athletes representing Bangkok. To attend the the 46th National Games (Chiang Rai Games) overall at a high level. The nutritional problems  The highest average was a minor issue and place to practice. And the budget problems the team has the lowest average.

For hypothesis testing showed that respondents with sex, age, marital status, education level and income level per month have different idea. See the preparation team representative in Bangkok. To participate in the national competition, the 46th National Games (Chiang Rai Games) vary both games overall และราย aspects, which are statistically significant 0.05.


ปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์) | The Problem of Preparing a Representative Teamin Bangkok to Participate in The 46th national games (Chiang Rai Games)

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 402
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code