ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูเซอรินในเขตภาษีเจริญ

Last modified: September 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูเซอรินในเขตภาษีเจริญ
Factors Affecting Buying Decisions of Eucerin Facial Cream in Phasi Charoen District
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอุบลรัตน์ บัวเสถียร
Miss Aubonrat Buasathian
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

อุบลรัตน์ บัวเสถียร. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูเซอรินในเขตภาษีเจริญ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูเซอริน ในเขตภาษีเจริญ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ยูเซอริน ในเขตภาษีเจริญ และ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ยูเซอริน ในเขตภาษีเจริญ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ยูเซอริน ในเขตภาษีเจริญ จำนวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ทำอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ส่วนใหญ่รับข่าวสารผ่านรีวิวในอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า การตัดสินใจระดับที่สูงที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ยูเซอริน ในเขตภาษีเจริญ

คำสำคัญ: ยูเซอริน, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า, ภาษีเจริญ


Abstract

The objectives of this research were: 1)to explore the personal decision factors of people that buy Eucerin facial cream in Phasi Charoen district; 2)to study the marketing mix factors that affect the buying decisions of Eucerin facial cream in Phasi Charoen district; and 3) to study buying decision behavior of Eucerin facial cream in Phasi Charoen district. The sample group was 400 people with purposive sampling and using a questionnaire as a research tool. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation and the hypothesis testing used Chi-square statistics.

The results of the study showed that most consumers were female, aged between 20 – 30 years, work in private companies, lower income of 15,000  Baht. Most of the samples received information through Internet. ln addition, the researcher found that the highest decision making level was product. Hypothesis testing revealed that personality and marketing mix factors were related to the decision making of Eucerin facial cream in Phasi Charoen district.

Keyword: Eucerin, facial cream, Phasi Charoen.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูเซอรินในเขตภาษีเจริญ | Factors Affecting Buying Decisions of Eucerin Facial Cream in Phasi Charoen District

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1419
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code