ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ ทางช่องทาง ออนไลน์

Last modified: February 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ ทางช่องทาง ออนไลน์
Factors affecting to the decision making process of Thai tourists for purchasing travel package to South Korea
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวขวัญชนก พจนานุสรณ์
Miss Khwanchanok Photjananusorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

ขวัญชนก พจนานุสรณ์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ ทางช่องทาง ออนไลน์. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทาง ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทาง ออนไลน์ จำนวน 400 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ของผู้บริโภคทางช่องทาง ออนไลน์ โดยหาค่า t-test และค่า F-test หรือค่า (One Way ANOVA )

ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 15,001 25,000 บาท สาหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทาง ออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (x̅ = 4.24) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.23) ด้านราคา (x̅ = 4.21) และด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.19) ตามลำดับ ส่วนข้อมูลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทาง ออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 1) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราอมาโด้ในครั้งต่อไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ 2) หากมีโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ำจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใดของอมาโด้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Amado Fiber รองลงมา คือ Amado S, Amado Shireru และ Amado Skin ตามลำดับ 3) ถ้าได้มีโอกาสแนะนาผลิตภัณฑ์อมาโด้จะแนะนำต่อหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแนะนำ และ 4) บุคลลที่จะแนะนำต่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะแนะนำ เพื่อน รองลงมา ครอบครัว, คนรัก และคนรู้จัก ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทาง ออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ ทางช่องทาง ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสินค้าอมาโด้ทางช่องทางออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: การซื้อทางออนไลน์, การตัดสินใจซื้อ, อมาโด้


Abstract

This study aimed to examine factors influencing consumer purchasing decision to buy Amado dietary supplement via online channels. The samples consisted of 400 consumers who purchased Amado dietary supplement via online channels. Tool employed in data-collecting process is a set of questionnaires. Statistics tools used in the descriptive analysis include frequency, percentage, mean and standard deviation. In terms of inferential statistics, the differences between personal and marketing-mix factors and decision to purchase Amado dietary supplement via online channels will be tested utilizing T-Test and F-Test (One-Way ANOVA).

The findings indicated that the majority of the consumers are females aged 21 – 30 years old. They work as civil officers and state-enterprise employees. They finished at least a Bachelor’s degree. They earn 15,001 — 25,000 baht per month. Marketing-mix factors have high impact on their purchasing decision to buy Amado dietary supplement via online platform (x̅ = 4.22). Considering at each factor, Place has highest influence (x̅ = 4.24), followed by Promotion (x̅ = 4.23), Price (x̅ = 4.21) and Product (x̅ = 4.19), respectively. Information underlying consumer purchasing decision to buy Amado dietary supplement via online channels is summarized as follows: 1) Samples decided to make next purchase for Amado dietary supplement, 2) Samples chose to purchase Amado Fiber, followed by Amado S, Amado Shireru and Amado Skin, respectively, 3) Samples are willing to pass on the recommendation of the product and 4) Samples will recommend the product to friends, followed by family members, spouse and acquaintances, respectively.

The tested hypothesis found that different gender, career and educational background differently affects purchasing decision to buy Amado dietary supplement via online platform at a significance level of 0.05. Age and monthly income show no different impact. Each Marketing-mix factor listing from Product, Price, Place and Promotion differently affects purchasing decision to buy the product via online platform at a significance level of 0.05.
 

Keywords: Online Purchase, Purchase Decision Making, Amado.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ ทางช่องทาง ออนไลน์ / Factors Affecting Customers Online Purchase Decision Making of Amado Brand

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1110
Previous: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code