ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ

Last modified: March 15, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ
Factors Affecting the Decision to Use KFC Restaurant Services at The Mall Thapra Department Store
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกฤติกา สังคจิตต์
Miss Krittika Sangkajit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

กฤติกา สังคจิตต์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ (1) เพื่อสารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้านเคเอฟซีที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ (2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ (3) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้มาใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ ท่าพระจำนวน 400 คน ด้วยการการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) โดยหาค่า t-test และค่า F-test หรือค่า (One Way ANOVA ) และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี สถานภาพโสด การศึกษามัธยมต้น/ปลาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ผู้ที่มาใช้บริการร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระส่วนใหญ่เคยใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) โดยปกติชอบรับประทานอาหารประเภทไก่ทอด ความถี่ที่ใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) เดือนละ 1 -2 ครั้ง / เดือน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านเคเอฟซี(KFC) โดยเฉลี่ยครั้งละ 201 – 300 บาท เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ส่วนใหญ่เพราะรสชาติของอาหาร ส่วนใหญ่บริโภคเคเอฟซี (KFC) กับเพื่อน ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15) ปัจจัยด้านสถานที่ (x̅ = 4.13) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (x̅ = 4.02) ปัจจัยด้านบุคลากร (x̅ = 4.01) และปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซี (KFC) ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, the Mall Thapra, ร้านเคเอฟซี


Abstract

The purpose of this study were: (1) to explore the personal factors of KFC Restaurant service users at The Mall Thapra Department Store; (2) to study the level of marketing mix factors affecting the decision to use the KFC shop service at The Mall Thapra Department Store; and (3) to study the level of factors affecting the decision to use KFC Restaurant service at The Mall Thapra Department Store.
The sample used in this study were 400 people who have used the KFC Restaurant service at The Mall Thapra Department Store by simple random sampling. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The statistical data analysis used in this research were descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation. Inference statistics was used for the comparison between personal factors and the decision to use the KFC shop service by t-test and F-test (One-Way ANOVA) and Simple Regression Analysis.
The study found that most samples were male, aged below 18 years old, single, graduate with Secondary / High school, monthly income below 10,000 Baht, their occupation was student. Most customers who came to use the KFC Restaurant services at The Mall Thapra Department Store used the KFC Restaurant before, usually eating fried chicken. Frequency of using KFC Restaurant was 1-2 time a month, and the average cost of using the KFC Restaurant was 201- 300 Baht. The reason for choosing to use KFC Restaurant was mostly because of the taste of the food, and most came to the KFC Restaurant with friends. The data on marketing mix services factors affecting the decision to use KFC Restaurant service at The Mall Thapra Department Store overall was at a high level (= 4.11). When considering each aspect, it was found that all aspects were at high level, the first level was product (x̅ = 4.31) followed by process (x̅ = 4.20), marketing promotion (x̅ = 4.15), place (x̅ = 4.13), physical (x̅ = 4.02), personnel (x̅ = 4.01) and price (x̅ =3.93) respectively. The hypothesis testing found that the results of personal regarding sex, age, status, education, level average monthly income and occupation which affects the decision to use the KFC Restaurant Service at The Mall Thapra Department Store with statistically significant differences at the level of 0.05. The service marketing mix consists of product factors, price factors, place factors, marketing promotion factors, personnel factors, process factors and physical factors influencing the decision to use KFC Restaurant Services at The Mall Thapra Department Store with statistically significant differences at the level of 0.05.

Keywords: Marketing Mix Services, the Mall Thapra, KFC Restaurant.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ / Factors Affecting the Decision to Use KFC Restaurant Services at The Mall Thapra Department Store

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3176
Previous: ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ ทางช่องทาง ออนไลน์
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code