ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

Last modified: May 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
The relationship between service innovation and decision of using service of Kasemrad Bangkae Hospital
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายแพทย์ สุชาติ ชื่อลือชา
Dr. Suchart Chueluecha
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

สุชาติ ชื่อลือชา. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการ และการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค จำนวน 400 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation)

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อายุ 51 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท และใช้บริการมากกว่า1ครั้งต่อ3เดือน นวัตกรรมบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ทั้ง 4 ปัจจัย

คำสำคัญ: นวัตกรรมบริการ, การตัดสินใจบริการ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


Abstract

The purpose of this study was to find the relationship between service innovation and patient’s decision of using services at Kasemrad Bangkae hospital. 400 patients at Kasermrad Bangkae hospital were used as samples. The statistical method was descriptive statistics and Pearson correlation.

From the study, majority of samples were male, 51 years old and above, which were employees of private companies with salary approximately 15,000-25,000 Baht per month. The frequency of using medical services was more than one time per three months, and service innovation was related to the decision of patients to use services at Kasemrad Bangkae hospital by three determinants which are information, process and environment at statistical significance 0.05

Keywords: Service innovation, Decision of using service, Kasemrad Bangkae hospital.


ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค / The relationship between service innovation and decision of using service of Kasemrad Bangkae Hospital

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 670
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code