Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”

Last modified: August 5, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”
GEN-Y Travel in Thailand By Sustainability
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวหนึ่งฤทัย  พวงสาม, นางสาววรรณกานต์  รักษาพงษ์, นางสาวสุดารัตน์  ขาเขียว
Ms. Nuengruethai Puansam, Ms.Vannakan Raksaphong, Ms.Sudarat Khumkhew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชาญชัย  ประคินกิจ
Mr. Chanchai Prakinkit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

หนึ่งฤทัย  พวงสาม, วรรณกานต์  รักษาพงษ์ และ สุดารัตน์  ขาเขียว. (2560). โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดและน่าสนใจอย่างมาก ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นสินค้าที่ทรงคุณค่าส่งผลให้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่า ท่องเที่ยวเก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน

โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน” จึงสอดคล้องกับแนวคิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะผู้จัดทำได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดโครงงานนี้ขึ้นมาเป็นการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยผ่านนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN-Y ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2543 ภายในโครงการจะมีกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตใต้สำนึกต่อการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ยังเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มามีส่วนร่วมในการใส่ใจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่นการแต่งกายชุดพื้นบ้าน การรับประทานอาหารมังสวิรัติ รวมไปถึงกิจกรรม CSR  ณ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

นักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN-Y จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนและทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงได้ร่วมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้หันมาใส่ใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

คำสำคัญ: GEN-Y,  เที่ยวไทย, สไตล์ยั่งยืน, ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน


Abstract

Nowadays, the tourism industry is one of the major driving factors in Thailand, as  it can generate a large amount of income for the country. Tourism business is highly attractive and interesting. Tourist attractions have become valuable products; however, they are utilized and exploited. In 2018, Tourism Authority of Thailand (TAT) has a tourism promoting plan under the slogan “Amazing Thailand Tourism Year 2018”.

The project “GEN-Y travel in Thailand by sustainability” aims to investigate TAT’s concept. The objective of this project was to conserve and promote sustainable tourism. The authors initiated the creative idea to develop this project to be in line with TAT’s vision by focusing on GEN-Y tourists aged during 1981-2000. Moreover, domestic and international tourists are invited to pay their attention to tourism resources. For example, local customes, vegetarian food consumption, and CSR activities at Baan Phra Bat Huai Tom, Lamphun are promoted.

It was found that GEN-Y tourists would be part of the conservation and promotion of sustainable tourism, to recognize the value of tourism resources. Besides, local people could earn extra income via tourism.

Keywords:  GEN-Y, Tourism In Thailand, Sustainable Style, Baan Phra Bat Huai Tom, Lamphun.


โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน” | GEN-Y Travel in Thailand By Sustainability

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related: