การพัฒนาระบบการทำงานของภัตตาคารเดอะสาทรตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว

Last modified: March 5, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบการทำงานของภัตตาคารเดอะสาทรตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว
Development Work System of The Sathorn Restaurant According to Department Tourism Standard
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชิดชนก  วงศ์อัครคุณ
Ms.Chitchanok Wongakkarakhun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชาญชัย  ประคินกิจ
Mr.Chanchai Prakhinkit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ชิดชนก  วงศ์อัครคุณ. (2561). การพัฒนาระบบการทำงานของภัตตาคารเดอะสาทรตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

เดอะสาทรเป็นภัตตาคารสำหรับมื้อเช้า ตั้งอยู่บนโรงแรมโหมด สาทร กรุงเทพฯ โดยศึกษาการทำงานของพนักงานภายในภัตตาคารพบว่ามีการจัดการมาตรฐานไม่สอดคล้องกับระบบการทำงาน ระบุตำแหน่งพื้นที่การทำงานของแต่ละคนไม่ชัดเจนทำให้มีขอบเขตการทำงานเพิ่มมากขึ้น พนักงานหนึ่งคนต้องทำงานหลายตำแหน่ง ส่งผลให้ดูแลและบริการลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง จึงเกิดมากเป็นแนวคิดในการจัดทำโครงงานการพัฒนาระบบการทำงานของภัตตาคารเดอะสาทรตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อการพัฒนาระบบการทำงานของพนักงานภายในภัตตาคารเดอะสาทร

จากผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการทำงานภายในภัตตาคารโดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทำให้พนักงานได้เรียนรู้หน้าที่ของตนเองและทำงานได้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเพื่อนําผลการพัฒนาระบบการทำงานที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

คำสำคัญ: ระบบการทำงานภัตตาคาร, เดอะสาทร, กรมการท่องเที่ยว


Abstract

The Sathorn is a restaurant for breakfast located in Mode Sathorn Hotel, Bangkok. From learning the work of employees in restaurant, it was found that the management standard was not related with the work systems. The workspace of each person was also unclear resulting in a larger scope of work that employees must work in multiple positions, resulting in less care for the customer and service. Therefore, a concept to do this project, development of restaurant work systems from the Department of Tourism, for providing service more efficiently and development of work systems for The Sathorn restaurant.

From the results of this study, the development of the work system with clear goals to employees to work better, to help employees to learn the duties, work systematically and apply the results of work systems that has been applied in accordance with needs of the customers.

Keywords:  Restaurant Work Systems, The sathorn, Department of Tourism.


การพัฒนาระบบการทำงานของภัตตาคารเดอะสาทรตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว / Development Work System of The Sathorn Restaurant According to Department Tourism Standard

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 225
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print