การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในงานกิจกรรม THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017

Last modified: August 5, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในงานกิจกรรม Thai Young Pilots Camp for the Winner of Thailand STEM Festival 2017
Enhancing Service Efficiency of Staff in THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐวดี ตั้งจิตวิสุทธิ์
Ms. Nuttawadee Tangchitwisut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐวดี ตั้งจิตวิสุทธิ์. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในงานกิจกรรม THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริการและหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในงานกิจกรรม THAI Yong Pilots camp for the winner of Thailand 2017 ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  ผลการศึกษาพบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 48 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 81.25 มีอาชีพนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 37.5 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นการให้บริการในงาน  THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017         พบว่าด้านพนักงานผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ พนักงานผู้ให้บริการมีความรู้ในการตอบข้อซักถามและพนักงานแต่งกายเหมาะสม ด้านสถานที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการจัดสถานที่ให้บริการที่ปลอดภัย/สะอาด/สวยงาม ด้านกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ผู้ให้ความรู้มีความรู้ในเรื่องที่บรรยาย ด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ความเพียงพอในด้านอาหารและเครื่องดื่ม/ความเพียงพอด้านอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ในกิจกรรม THAI Young Pilots camp ให้ดียิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในองค์กรในภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริการ, THAI Young Pilots Camp


Abstract

The purposes of this research was to study about services provided by Thai Airways International Public Company Limited and to investigate service efficiency of THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017. The result showed that 81.25 percent of the respondents were male. 75 percent were students and 37.5 percent were studying high school in grade 8. The efficient level of staff in relation to service provided at THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017 revealed that knowledge and proper dress of staff was the most efficient factor. In relation to place, the most efficient factor was the place is safe, clean and beautiful. The factor in relation to activity, the most efficient factor was knowledge delivered by staff. Other factors that the respondents were perceived as efficiency were food and beverage and equipment for activities. Finally, the outcome of this study could be used for the development of THAI Young Pilots camp and for enhancing service efficiency of the organization in the future.

Keywords:  Efficiency, Service, THAI Young Pilots Camp.


การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในงานกิจกรรม THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017 | Enhancing Service Efficiency of Staff in THAI Young Pilots Camp for the winner of Thailand STEM Festival 2017

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 145
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code