โครงการกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ คลับแมริออท สาเกตินี่ แอท โซบะ แฟคทอรี่

Last modified: June 23, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงการกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ คลับแมริออท สาเกตินี่ แอท โซบะ แฟคทอรี่
Club marriott activity “Saketini”@ Soba factory
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรัญญา ศรีราช
Miss Waranya Srirach 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชาญชัย ประคินกิจ
Mr. Chanchai Prakinkij
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วรัญญา ศรีราช. (2560). โครงการกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ คลับแมริออท สาเกตินี่ แอท โซบะ แฟคทอรี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานนี้ ได้นำความรู้ที่ศึกษามาจากการจัดกิจกรรมจากการฝึกงานมาบูรณการจนเกิดแนวทางการบริหารจัดการใหม่ที่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมหลังการขายสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Club Marriott เท่านั้นและเพื่อประชาสัมพันธ์ห้องอาหาร Soba factory ในโรงแรม Marriott Marquis Queen’s park ผู้จัดทำเลือกรูปแบบงานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) หมายถึงการให้ความรู้ในสิ่งที่เตรียมการไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างดี และมีการปฏิบัติควบคู่กันไป โดยการจัดทำโครงการนี้ มุ่งเน้นที่ผู้เข้าประชุมได้รับความสามารถในการปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 มีการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ (1) ประวัติของเครื่องดื่มสาเก (2) ประเภทของเครื่องดื่มสาเก (3)วัฒนธรรมการดื่มสาเกในประเทศญี่ปุ่น (4) สาธิตการผสมเครื่องดื่ม SAKETINI (5) ร่วมรับประทานชุดอาหารสุดพิเศษจากห้องอาหาร Soba Factory ผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากสถานประกอบการณ์และลูกค้าสมาชิก Club Marriott Card ได้ใช้บริการและรู้จักสินค้าและบริการจากห้องอาหาร Soba factory และการนำรูปแบบงานกิจกรรมอื่นๆ มาประยุกต์เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้า ทดแทนการจัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม  ผลของการศึกษาและจัดทำโครงการคือ ได้เรียนรู้ถึงระบบการจัดกิจกรรมในโรงแรมและการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆรวมถึงได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากผู้อำนวยงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ผลงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คำสำคัญ: การประชุมเชิงปฏิบัติการ, สมาชิก Club Marriott, ห้องอาหาร Soba factory


Abstract

In the project, the student aimed to use the knowledge gained from activities management during the internship to improve the new approaches for better performance. The purpose of the project is to management the After-sale service for only customers who own Club Marriott member card and to advertise a Soba factory restaurant which is in Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park Hotel. The Workshop activity type is selected to the project. Workshop refers to the activity that we provide the prepared knowledge and lead the participants joining the programmer to practice the work together. The event is held on the 23rd of June 2019, with invited expert on various topics following by (1) History of sake. (2) Types of sake. (3) Japan sake culture in the country. (4) Demonstration of mixing SAKETINI cocktail. The participants are served with a special meal from the Soba Factory restaurant. The operation results can be concluded that the hotel has received the excellent feedback from our Club Marriott members. The members now know more about products and service from Soba factory restaurant. The Workshop activity type is selected instead of other activities such as Discount, Redeem and Giveaway. The result of study and development is gaining knowledge of the event process of the hotel and the coordination among the various departments and getting the opportunity and the trust from Director of Food and beverage department in the preparation of this project to be successful.

Keywords:  Workshop, Club Marriott, Soba factory restaurant.


โครงการกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ คลับแมริออท สาเกตินี่ แอท โซบะ แฟคทอรี่ | Project title: Club Marriott activity “Saketini”@ Soba factory

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print