อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง

Last modified: June 24, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง
Preservation of the Elephant Community
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเบญจวรรณ  กล้าแข็ง
Ms. Benjawan Klakhaeng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชาญชัย  ประคินกิจ
Mr. Chanchai Prakinkit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

เบญจวรรณ  กล้าแข็ง. (2560). อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงงานการออกบูธ “อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง” และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่มบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งจากการลงพื้นที่จริงผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ด้วยการเน้นเชิงอนุรักษ์วิถีการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้าน จึงต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบต่อไป และยังคงวัฒนธรรมประเพณีที่มีความโดดเด่นเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านช้างเพื่อคงสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ ใส่ใจในการอนุรักษ์ช้างและความยั่งยืนของประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณอย่างจริงจัง โดยผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้าง

นอกจากนั้นกองส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะโครงงาน “อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง” ว่าสามารถนำมาใช้ให้เกิดขึ้นได้จริง และควรเพิ่มกิจกรรมที่สามารถสื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงการอนุรักษ์วิถีชุมชนคนเลี้ยงช้างมากกว่านี้ โดยการให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัสและคลุกคลีกับช้าง  และควรปรับปรุงแบบโครงการให้ได้ประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคนในท้องถิ่น

คำสำคัญ: การออกบูธ, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, ชุมชนคนเลี้ยงช้าง, ประเพณี


Abstract

The objective of this study is to create a booth project “Conservation of the elephant community” and promote ecotourism, way of life, and living together with elephant.  The sample group used in this study was both international and Thai tourists, family group, local general public, workers and students. From the actual site visit, the author realized the importance of Thai elephants. In helping to stimulate and promote the tourism sector by focusing on the conservation of the way of life of the people in the village. Therefore, the community wants to preserve traditions that have been passed down for a long time. In this regard, both international and Thai tourists are interested about elephant conservation and the sustainability of traditions and culture through tourists’ groups.

In addition, the promoting division of the Tourism Authority of Thailand has paid much attention.  Along with providing additional project suggestions, it can actually be used. But should add some more activities that can convey the tourists to conserve of the elephant way of life.  By allowing tourists to interact with elephants and should improve the project model to benefit both the Tourism Authority of Thailand and local people.

Keywords:  A booth project, Conservative Way Elephant community.


อนุรักษ์วิถี ชุมชนคนเลี้ยงช้าง | Preservation of the Elephant Community

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 923
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code