Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การจัดทำบัญชีทั้งระบบ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Express Accounting)

Last modified: March 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำบัญชีทั้งระบบ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Express Accounting)
Procedures for Accounting Software Package (Express Accounting)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภกร เรืองขจร, นางสาวพรวิภา  ผลาผล, นางสาวสายสุดา  วงษ์จันทร์
Mr. Supphakorn Ruengkhachorn, Ms. Pornwipa Palaphon, Ms. Saisuda Wongjun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon                
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ศุภกร เรืองขจร, พรวิภา ผลาผล และ สายสุดา วงษ์จันทร์. (2559). การจัดทำบัญชีทั้งระบบ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Express Accounting). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ็ม วิซ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ให้บริการทางด้านการบัญชี การทำบัญชี และภาษีครบวงจร ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีซึ่งจะต้องพบกับการซื้อ การขาย ไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสด ซื้อเงินเชื่อ ขายเงินสด ขายเงินเชื่อ โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส (Express Accounting Software ) เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  แม่นยำ  และง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในธุรกิจหลากหลายประเภท

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  ณ บริษัท เอ็ม วิซ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านตรวจทาน ใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส (Express Accounting Software ) เป็นโปรแกรมหลักที่องค์กรชั้นนำในประเทศใช้ในการจัดทำบัญชี คณะผู้จัดทำได้มองเห็นความสำคัญ จึงนำเสนอโครงงานสหกิจหัวข้อเรื่อง “การจัดทำบัญชีทั้งระบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Express Accounting) ”

โครงการดังกล่าวสามารถอธิบาย และสรุปเนื้อหารายละเอียดการปฏิบัติงานและการบันทึกข้อมูล ทางการบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น ระบบการซื้อ-ขาย การรับชำระหนี้ และการจ่ายชำระหน้า เป็นต้น อันมี ลักษณะงานมีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน ทำให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม หรือผู้ที่สนใจสามารถนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้นต่อไป

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, การซื้อเชื่อ, การขายเชื่อ, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป


Abstract

MWIZ Accounting Consultant Co. Ltd. provides services on entire accounting,  bookkeeping,  and  taxation. The company gives advice regarding accounting and tax of buying and selling with cash or credit. Accounting software package, Express, is used as one part of related accounting that is suitable, effective, accurate, and use-friendly for searching the data and is widely accepted in various business  types.

We attended the cooperative education project at Siam University at MWIZ  Accounting Consultant Co. Ltd. as an assistant accountant. We were assigned to check invoices,    including work with Express Accounting software package which is a main program used by leading local organizations to manage bookkeeping. We realized its importance, therefore, we presented the cooperative education project on “ Procedures for Accounting Software Package (Express Accounting).”

This project explained and summarized the operations and accounting details entered into the software package, such as buying-selling system, collection, and payment. These complicated and complex works were simplified by the software package. We hoped this project would be beneficial to further study in the future or implementation to increase real work performance.

Keywords: accounting entry, credit purchase, credit sale, software package.


 การจัดทำบัญชีทั้งระบบ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (ExpressAccounting) / Procedures for Accounting Software Package (Express Accounting)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand