ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

Last modified: March 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม
The Issues of Value Added Tax
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ชุลีพร  นนท์คำวงศ์, นาย กริชพล ผลประเสริฐ  
Ms. Chuleeporn  Nonkamwong, Mr. Kritpon Phonprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์ 
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ชุลีพร นนท์คำวงศ์ และ กริชพล ผลประเสริฐ. (2559). ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด เป็นหนึ่งในสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ประกอบธุรกิจให้บริการรับทำบัญชี จัดทำงบการเงิน บริการจดทะเบียนนิติบุคคล / บุคคลธรรมดา  งานบริการจดทะเบียนต่าง ๆ  บริการงานตรวจสอบ และรับรองบัญชี  บริการงานภาษีอากร และ มีใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนจากกรมสรรพากรสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท เศรษฐกิจการบัญชี จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทางด้านบัญชี และภาษีอากร คือ บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายชำระหนี้  บันทึกรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย โดยข้อมูลทางธุรกิจดังกล่าวจะถูกบันทึกและประมวลผล ลงในโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กเพรส (Express Accounting) อย่างไรก็ตามคณะผู้จัดทำพบว่าการจัดทำบัญชี และภาษีมูลค่าเพิ่ม มักจะพบข้อผิดพลาด และประเด็นปัญหาในการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งวิธีการแก้ไขจากประเด็นความผิดที่เกี่ยวกับการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้นำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาภายใต้หัวข้อ  “ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม”

โครงงานดังกล่าวสามารถอธิบาย และสรุปเนื้อหา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดทำบัญชีและภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี  รวมทั้งพบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งผลกระทบ และวิธีการแก้ไขปัญหา ที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสหกิจศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำนักงานบัญชีตัวแทน, โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีเอ็กเพรส


Abstract

Setthakit Accounting Company Ltd. offers quality accounting services such as arranging account and financial statement, registering service juristic person, natural person, other registration, auditing and accepting service, taxation service, social security service. The revenue department issued      a Tax agent certification for a representative which submitted transaction and payment through the internet.

We attended the cooperative education project of  Siam University at Setthakit Accounting Company Ltd. as a trainee and was assigned duties in accounting and taxation as an assistant accountant by recording information about debt collection and liquidation, input-tax and output-tax, many problems with the via Express Accounting Program. However, the team found that there were procedures of accounting and VAT including the understanding the effect and solution, so the team provided solutions for the most significant to focus, “ The Issues of   Value  Added  Tax.”

The project presented explanations and conclusion regarding procedure processes for arranging accounting and VAT  via accounting software (Express Accounting Program), and the effect and complicated solutions of  VAT. Finally, the trainees expect that this internship project will be valuable to anyone who continues to study and wants to apply further accounting knowledge in their future.

Keywords: The Issues of value added tax,  Tax agent certification, Express Accounting Program.


ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม / The Issues of Value Added Tax

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1362
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code