Topics: -สาขาวิชาการบัญชี

Business Administration-Accounting

โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed: บันทึกรายการซื้อและขาย

การบัญชีค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรมบัญชี AFIS

การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายกองทุนรวม

การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CD Organizer

การตรวจสอบบัญชีบริษัทจำหน่ายตั๋วชมฟุตบอลที่ต่างประเทศ

การบันทึกบัญชีซื้อเชื่อและขายเชื่อด้วยโปรแกรมบัญชี WIN Speed

กระบวนการจัดเตรียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป

ขั้นตอนการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูป

การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC

การบันทึกข้อมูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต

การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี CD Organizer

การรับรู้รายได้ และภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก

ระบบรายได้ของธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหาร

บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสอง

การบันทึกลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MY ACCOUNT

การปฎิบัติงานภายใต้สำนักงานบัญชีคุณภาพ

การบันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรม Mango ERP for Construction

วงจรเจ้าหนี้ผ่านโปรแกรม Acc-Billing