โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

Last modified: December 18, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express
Recording for the Receiving of Payments with the Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวประทิน  ภูมิแสง
Ms.Pratin  Phoomseang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์  หลายรัตนกุล
Mr.Chaisak  Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ประทิน ภูมิแสง. (2558).โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สี่มิตรมหาชัย จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทจำหน่ายรถจักรยายนต์ฮอนด้า ยามาฮ่า จีพีเอ็กซ์  สตาเลียน  โมโต พาริลล่า  บริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั้งเงินสดและขายผ่อนชำระ  ขณะที่ผู้จัดทำปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท สี่มิตรมหาชัย จำกัด และผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้บันทึกการรับเงินค่างวดรถจักรยานยนต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเอ็กซ์เพรส  จัดทำเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี  ใบสำคัญรับ  ใบสำคัญจ่าย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเอ็กซ์เพรส  ผู้จัดทำได้ศึกษาขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเอ็กซ์เพรส และการจัดทำเอกสารทางบัญชี   จากการศึกษานี้ผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจในการจัดทำเอกสารทางบัญชีต่างๆ มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ขายผ่อนชำระ  เอกสารทางบัญชี  โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเอ็กซ์เพรส


Abstract

The See Mit Mahachai Co. Ltd. is a motorcycle distributor of Honda, Yamaha, GPX, Stallions and Moto Parilla. The company sells motorcycles for cash and installments. While attending the internship under cooperative program at the See Mit Mahachai Co. Ltd., the author was assigned to record the receiving of payments with the Express accounting software, prepare accounting documents, namely; invoices, receipt, voucher and another assignments.

 This project was designed to increase the skills of using the Express accounting software.  The author studied the procedure of using Express accounting software and prepare accounting documents. The results gained were knowledge, understanding, and an increase in skills of using the Express accounting software, as well as having confidence in future careers. It was intended  that this project will be beneficial to interested parties.

Keywords: Installment sales, Accounting documents, Express accounting software.


โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express / Recording for the Receiving of Payments with the Express Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 734
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code