การจัดทำบัญชีกิจการซื้อ-ขายสินค้าด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี CD Organizer

Last modified: March 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำบัญชีกิจการซื้อ-ขายสินค้าด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี CD Organizer
Procedures for Buying and Selling Account Via Software (CD Organizer)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปรีญาพร  พงษ์เพชร, นางสาวนิรมล สิทธิโห
Ms. Preeyaporn Pongped, Ms. Niramon Sitthiho
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ปรีญาพร พงษ์เพชร และ นิรมล สิทธิโห. (2559). การจัดทำบัญชีกิจการซื้อ-ขายสินค้าด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี CD Organizer. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ บริษัท เอ็น.ที.แอบโซลูท จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้บริการจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากรต่างๆ เป็นต้นโดยกิจการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้แก่ CD Organizer เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานทางการบัญชี และภาษีอากรให้แก่ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็วถูกต้องและทันตามระยะเวลากำหนด

จากการเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจที่ บริษัท เอ็นที แอบโซลูท จำกัด  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง  ผู้ช่วยพนักงานบัญชี ซึ่งรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและภาษีอากร เช่น การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายสินค้า, การจัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี CD Organizer เป็นต้น คณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้มาพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานบัญชี  จึงเสนอหัวข้อโครงงานภายใต้ชื่อเรื่อง “ การจัดทำบัญชีกิจการซื้อ-ขายสินค้าด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี CD Organizer ”

โครงงานดังกล่าวสามารถอธิบายและสรุปเนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำบัญชีกิจการซื้อขายสินค้าด้วยระบบโปรแกรม CD Organizer อันมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สหกิจนอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานตามสภาพจริง รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี CD Organizer, การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายสินค้า


Abstract

This cooperative report  investigated  the accounting services of  N.T. Absolute Co. Ltd. as a case study. CD Organizer software program was used for their accounting and tax management  to decrease time and provide accuracy for client services.

Students conducted these internships as an assistant accountant officer, handling accounting and tax management, withholding tax processes and using CD Organizer software for VAT management. The goal was to achieve the objectives that bring the knowledge for real work, so “Procedures for  Buying and Selling Account Via Software (CD Organizer)” was project presented.

The project summarized the operating processes of accounting entries of the flow of goods,  which are complex processes and procedures. The CD Organizer software program can reduce the complexity and make it easier for procedure understanding. Furthermore, it helped with developing and improving skills of professional work in a real environment.

Keywords:  CD Organizer software program, Accounting, flow of goods.


 การจัดทำบัญชีกิจการซื้อ-ขาย สินค้า ด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี CD Organizer / Procedures for Buying and Selling Account Via Software (CD Organizer)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 371
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code