การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยกัณห์ศรการบัญชี

Last modified: February 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยกัณห์ศรการบัญชี
Preparing the Input andOutput Tax Report via the Express Accounting Softwarefor the Duay Kan SornAccounting Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธนพร  แก้วจันทร์
Miss Tanaporn Kaewjan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ธนพร  แก้วจันทร์. (2561). การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยกัณห์ศรการบัญชี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยกัณห์ศรการบัญชี เป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านการบัญชีและภาษีอากร ลักษณะการประกอบกิจการได้แก่ การจัดทำบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบและควบคุมภายในการให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีอากร

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยกัณห์ศรการบัญชีในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยให้ปฏิบัติงานทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่มเช่น การตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดการบันทึกบัญชีรายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสตลอดจนการออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเพื่อเตรียมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลที่สนใจ ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ : รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส


Abstract

Duay Kan Sorn Accounting Ltd., is a company that provides accounting and tax services .The nature of business is accounting system, internal audit and internal control, taxation consulting and planning.

According to the co-operative education program the trainees were assigned as an assistant accountant at Duay Kan Sorn Accounting Ltd., and assigned to be responsible for Value Added Tax (Vat), such as audits of the Value Added Tax (Vat) document and to follow according to the law and accounting procedures used by the accounting program (Express accounting software) and reporting the input tax and output tax for the preparation to filing the Value Add Tax (Vat) return (P.P.30).

These procedures also benefit other generations of the co-operative education students and the public who want to apply the knowledge generated from this research in their operation as well.

Keywords: input tax, output tax, Accounting procedures, Express accounting software.


การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยกัณห์ศรการบัญชี / Preparing the Input and Output Tax Report via the Express Accounting Softwarefor the Duay Kan SornAccounting Ltd

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 538
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code