การบันทึกการขายสินค้าและรับชำระเงินในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpacc

Last modified: February 6, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกการขายสินค้าและรับชำระเงินในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpacc
Product Sales and Payment Recording in Program Accpacc
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริยากร กาญจนภุชงค์, นางสาวสุวรรณษา นิ่มทอง, นางสาวณัฏฐิยา ดำศรี
Miss Siriyakorn Kanchanaphuchong, Miss Suwannasa Nimthong, Miss Natthiya Dumsri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สิริยากร กาญจนภุชงค์, สุวรรณษา นิ่มทอง และ ณัฏฐิยา ดำศรี. (2561). การบันทึกการขายสินค้าและรับชำระเงินในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpacc. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด อุปกรณ์ฟิตเนส ถ้วยรางวัล เครื่องดนตรีไทยและสากล ชุดกีฬาทุกชนิดและอุปกรณ์ต่างๆ ครบวงจร บริษัทขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า ร้านขายอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรีทั่วประเทศและส่งออกต่างประเทศ และมีช่องทางการจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกในการซื้อให้แก่ลูกค้า

ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานใช้เวลาค่อนข้างมากและผิดพลาดบ่อย เนื่องจากผู้จัดทำยังไม่มีประสบการณ์การทำงานและไม่เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpacผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานเรื่องการบันทึกรายการขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีAccpacโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า การบันทึกการขายสินค้าและการรับชำระเงิน เนื้อหาในโครงงานเป็นการอธิบายและสรุป ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า การบันทึกการขายสินค้าและการรับชำระเงิน คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสหกิจศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม

คำสำคัญ : การรับคำสั่งซื้อ, การบันทึกรายการขาย, การรับชำระเงิน, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpac


Abstract

Landco Sports and Musical Company Limited Business selling sports equipment of all kinds fitness equipment, Thai and International musical instruments, trophies, sportswear and sports equipment. The company sells to department stores, sporting shops, musical instrument shops and which are sold all over the country and exported to foreign countries and through the Internet to facilitate the purchase of products to customers.

The first period of the operation was quite time consuming and often has errors because lack of experience, and having never used a computer program accounting Accpac. Therefore, this is a project about recording sales transactions with Accpac program.Beginning with the study of relevant documents, receiving orders from customers, recording sales of goods and accepting payments. The working procedure has steps for receiving orders from customers, record product sales and accepting payment. I hope this education project will be useful for those who will continue their studies.

Keyword: Order receipt, Record sales, Accepting payment, Program Accpac Accounting.


การบันทึกการขายสินค้าและรับชำระเงินในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpacc / Product Sales and Payment Recording in Program Accpacc

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 221
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code