Topics: คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

You are here:

การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

การบันทึกบัญชีซื้อทองคำแท่ง การซื้อวัสดุใช้ผลิตทองคำในโรงงาน การบันทึกบัญชีขายทองรูปพรรณ

การออกเอกสารผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ถาวร

การจัดทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การบันทึกรายการทางธุรกิจด้วยโปรแกรมบัญชี FlowAccount และจัดเก็บเอกสารบนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Synology

บันทึกการซื้อวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  การจ่ายชำระหนี้ และบันทึกการขายด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

การจัดทำรายภาษีซื้อ-ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายชำระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน

การตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่อโซเชียลมีเดียสำหรับ บริษัท ฝึกอบรม

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท เอ็มจี พระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83)

ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ขั้นตอนของโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรสสำหรับบันทึกการรับชำระลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

บันทึกรายการซื้อ-ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft WinSpeed

ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของบริษัท The Pizza Company จำกัด

การพัฒนาแบบบันทึกการถมดินให้ลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคโพธิ์เจริญทรัพย์

การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านโปรแกรม Express Accounting

แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

การบันทึกภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส