Topics: คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

You are here:

กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ

ระบบงานบัญชีต้นทุนกิจกรรม ABC

ใบกำกับภาษี

การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน

โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบัญชีตัวแทนธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

การจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro

การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย

การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินเพื่อยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing

การกระทบยอดฝากธนาคาร

การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในธุรกิจโรงภาพยนตร์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง

วิธีการบันทึกภาษีชื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรม VAT PROGRAM

การบันทึกซื้อและขายด้วยโปรแกรม Smartbiz

การซื้อขายทองแท่ง ทองรูปพรรณ

การบันทึกรายการซื้อเงินเชื่อโดยใช้โปรแกรม Express

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

การศึกษาระบบการจัดซื้อสินค้าของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express