Topics: คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

You are here:

การจัดทำรายภาษีซื้อ-ภาษีขาย การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และวิธีการจ่ายชำระผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน

การตลาดออนไลน์โดยสร้างสื่อโซเชียลมีเดียสำหรับ บริษัท ฝึกอบรม

การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท เอ็มจี พระนคร จำกัด สาขาอ้อมน้อย (เพชรเกษม 83)

ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ขั้นตอนของโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรสสำหรับบันทึกการรับชำระลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

บันทึกรายการซื้อ-ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft WinSpeed

ขั้นตอนการตรวจนับสต๊อกสินค้า

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของบริษัท The Pizza Company จำกัด

การพัฒนาแบบบันทึกการถมดินให้ลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคโพธิ์เจริญทรัพย์

การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านโปรแกรม Express Accounting

แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

การบันทึกภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารวางบิลเงินสด/ใบแจ้งหนี้

การบันทึกข้อมูลรายการขายลงในโปรแกรม Express

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การบัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสดและการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

การบันทึกรายการซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดทำใบสั่งซื้อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโคแมนชี่

การตรวจสอบสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์