Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ
The process of exporting fragrant rice to foreign countries
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายรัสมินทร์ ตั้งประดิษฐ์, นายศุภณัฏฐ์ ชีวกฤษนันท์
Mr. Rusamin Tungparadit, Mr. Supanut Cheewakitsanan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชลิศา รัตรสาร 
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

รัสมินทร์ ตั้งประดิษฐ์ และ ศุภณัฏฐ์ ชีวกฤษนันท์. (2560). กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) มีประวัติที่ยาวนาน นับตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน  บริษัทฯ ได้เข้าสู่การเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทนี้ ก่อตั้งและหยัดยืนจากรุ่นสู่รุ่น สืบสานมาจาก หลักการ ของความกตัญญู ด้วยอุดมการณ์ ที่ว่า จะเป็นแบบอย่างธุรกิจที่ดีของคนไทย บนปรัชญา 3 ประการ คือ ความรัก ความสุข  และ ความสำเร็จ เพื่อก้าวสู่องค์การแห่งจิตเดิมแท้ หรือ Self-Organization องค์กรจัดการตัวเองที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดแบบยั่งยืน โดยไม่ทำงานแบบ “Solo” อีกต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกับ Partner ทุกช่องทาง อีกทั้งทางบริษัทยังเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล ที่ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรในอีกหลายๆ โครงการ เช่น โครงการข้าว กข43 ซึ่งเป็นข้าวทางเลือกให้ทั้งกับผู้บริโภคและชาวนา ได้มีรายได้ที่สูงขึ้น ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพมากขึ้นนอกจากนั้น ยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคอีกมากมายเพื่อบริการกับช่องทาง IHORECA และยังมีสินค้ากระจายไปช่องทางจัดจำหน่ายที่สำคัญ คือ กลุ่ม Modern trade และ Traditional Tradeและการส่งออกสินค้าไปยังทุกประเทศทั่วโลกอีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีระบบการจัดส่งสินค้า ที่สามารถให้บริการจัดส่งครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ

คำสำคัญ: ความสำเร็จ เพื่อก้าวสู่องค์การแห่งจิตเดิมแท้, ปรัชญา 3 ประการ, องค์กรจัดการตัวเองที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดแบบยั่งยืน


Abstract

Thai Ha Public Company Limited has a long great history starting from 1993 to the present. The company has now listed on the Stock Exchange of Thailand. We have been established as the grateful ideology of being good business model in Thailand, included by three main philosophies Love Happiness and Success. We strive to become a truly self-organization and self-sustaining organizations which can be competing effectively in the sustainable market. The ideally of no working solo, we can increase working efficiency and good cooperate to every partners. we have joined  the main  projects with Thai government such as new rice species project called “Jasmine Rice KD 43 “ which is a healthy choice to the consumers. We are also the distributor of consumer products for food service IHORECA, Modern Trade, Traditional Trade, and Export channels. At present, the company can delivery our products in nationwide with the organized system.

Keywords: Truly self-organization and self-sustaining organizations, Three main philosophies, Effectively in the sustainable market.


กระบวนการส่งออกข้าวหอมไปต่างประเทศ / The process of exporting fragrant rice to foreign countries

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor