การจัดทำเอกสารส่งออก

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำเอกสารส่งออก
Export Documentation Process for Envelop Manufacturing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูสืบ
Miss Juthathip Chomphosueb
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

จุฑาทิพย์ ชมภูสืบ. (2559). การจัดทำเอกสารส่งออก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซองจดหมาย ซองเอกสารทุกชนิด ภายใต้แบรนด์ “555” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานภายใต้บริษัท ของแผนก Export มีการติดต่อกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดทำเอกสารการส่งออก ซึ่งเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย Commercial Invoice, Pro forma Invoice, Packing List, Weight List, Quotation, Beneficiary’s, Certificate, Draft L/C, Bill of Exchange, Bill of Lading เป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญที่ใช้ทำข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตรวจสอบเอกสาร เพื่อการส่งออกเอกสารให้ถูกต้องตางตามข้อมูลของลูกค้า จนกระทั้งเมื่อถึงวันที่สินค้าส่งออกจากเรือ (Evergreen) ก็จะต้องทำการส่งข้อมูลให้ลูกค้า ทั้งนี้กระบวนการจัดทำเอกสาร จะทำโดยผ่านระบบ SAP Business One (SAP B1) การศึกษาขั้นตอนการจัดทำเอกสารส่งออกนี้ ทำให้สามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ใบกำกับสินค้า, ใบแสดงการบรรจุหีบห่อสินค้า, ใบแสดงปริมาตรสินค้า, ใบกำกับภาษี


Abstract

Seethong 555 Co. Ltd., a leader of envelop manufacturer under “5 5 5” is widely known in the country and abroad. Internal operation of the department export to contact with clients in the country and abroad. Preparation of export documents used in the assembly of the commercial invoice, for forma invoice, packing list, weight list, quotation, beneficiary’s certificate, draft L/C, bill of exchange, bill of lading, etc. Other agreements information between traders and buyers are necessary. The corrections of these document were found to be the most important process. On the goods leave the post (Evergreen) they will be sent to the client in the process. Documentation is done through SAP Business One (SAP B1) to make up the export process that helps complete the operation.

Keywords: Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List.


การจัดทำเอกสารส่งออก / Export Documentation Process for Envelop Manufacturing

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1203
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code