การประสานงานขายต่างประเทศ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประสานงานขายต่างประเทศ
Export Coordinator
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววิชชุดา คุมสุข, นางสาวศิริวรรณ ชัดเชื้อ
Miss Vichuda Kumsuk, Miss Siriwan Chatchua
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
Miss Oranuch Intawongse
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

วิชชุดา คุมสุข และ ศิริวรรณ ชัดเชื้อ. (2560). การประสานงานขายต่างประเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์ประปาในประเทศได้มีการแข่งขันทางด้านการตลาดและการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ผลกำไรตอบแทน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสินค้า บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ ซันว่า ” ดังนั้น ฝ่ายประสานงานขายต่างประเทศ ต้องทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการศึกษาในด้านการประสานงานขายต่างประเทศ ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้เข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การวางแผนการผลิตสินค้า การส่งออกสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องการส่งออกสินค้าเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

คำสำคัญ: การประสานงานขายต่างประเทศ, เอกสารการส่งออกสินค้า


Abstract

At present, the domestic tap water industry has become more competitive in terms of marketing and production of high quality products to meet the needs of customers. Due to economic factors, profitability, raw materials, and use of technology in the production process. Bangkok Metals Plc. is a company engaged in the production and distribution of plumbing equipment, both domestically and internationally, selling products under the brand “SANWA.” The author was assigned to the export coordination department, where knowledge of sales coordination and operational procedures were important. By studying the operational procedures, communicating with customers, production planning, exports, and all of the related documents became easier and efficient. All of these steps allowed the author to meet the needs of every customer.

Keywords:  Foreign sales coordination, Export document.


การประสานงานขายต่างประเทศ / Export Coordinator

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 521
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code