การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด

Last modified: February 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด     
Education of Export Document for Santa Wish Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววราพร หลิน
Miss Waraporn Lin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

วราพร หลิน. (2559). การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แซนต้า วิช จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจาก    สิ่งทอ เป็นธุรกิจขนาดเล็กผลิตสิ่งทอเกี่ยวกับไหมพรม เป็นการดูแลธุรกิจขนาดครอบครัวและบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้านการส่งออก บริษัทจึงมีความรอบคอบกับเอกสารการส่งออกทุกฉบับอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาดในรายละเอียดของเอกสารการส่งออก และเพื่อเกิดความรวดเร็วในการประสานงานครั้งต่อไป และตอบสนองมาตรฐานของลูกค้าในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นไปอย่างดี

จากการศึกษาทำให้คณะผู้จัดทำได้ทราบถึงความรู้และความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ของบริษัท และการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทได้อย่างถูกต้องและได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสารส่งออกอย่างเป็นระบบและเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทนั้น ๆ

คำสำคัญ: การส่งออก, เอกสารการส่งออก


Abstract

Santa Wish Co., Ltd. is a manufacturer of textile and textile finished product. It is small business that manufacture textile such as knitting wool. The business is family-size and gives precedence to export operation. The company is very cautious on all export document in order to prevent error occurred in detail of export document and make it more convenient for next cooperation and comply with the customer standard.

From the study, I correctly know and understand in company products and service, and know about systematic export documentation and understand company vision and strategy.

Keywords:  export, export document.


การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด / Education of Export Document for Santa Wish Company Limited 

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 222
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code