ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

Last modified: February 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด
Document Filing and Work Process in Purchasing Department of APEX Circuit (Thailand) Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐนันท์ งาชาวใต้
Mr. Nutthanon Nyachaotai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ณัฐนันท์ งาชาวใต้. (2559). ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรในหารปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี จากการฝึกสหกิจศึกษาในหัวข้อ ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งแผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อทำการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของแผนกจัดซื้อนั้น มีขั้นตอนในหารทำงาน เพื่อจัดการกับเอกสารอย่างไรบ้าง  มีการจัดทำอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า ดังนี้ ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ, ใบตราส่งสินค้า, ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ เป็นต้น

คำสำคัญ: ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ, ใบตราส่งสินค้า (ทางบกและทางทะเล), ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ


Abstract

This report is one part of the study on cooperative education program of bachelor degree in the academic year 2017.  The cooperative education practice on “Document filing and work process in purchasing department of APEX Circuit (Thailand) Co., Ltd.” aims to correctly filing and be able to apply the knowledge from operation in the future. APEX Circuit (Thailand) Co., Ltd. is an expert in manufacturing circuit board for domestic and international distributors such as circuit board of electric appliance and computer. The company goal is to manufacture high quality circuit board by importing raw material from foreign countries.

The work process in purchasing department has a lot of steps to arrange with various kind of import document such as invoice, packing list, bill of lading and air waybill, etc.

Keywords:  invoice, packing list, bill of lading, air waybill.


ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด / Document Filing and Work Process in Purchasing Department of APEX Circuit (Thailand) Co., Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 733
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code