การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้

Last modified: March 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้
Air Cargo Operation of Emirates Sky Cargo
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธนาภา  พรหมรุ่งโรจน์
Ms. Thanapa Promrungroj
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชลิศา  รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธนาภา พรหมรุ่งโรจน์. (2560). การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้ เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการขนส่งสินค้าครอบคลุมหลากหลายประเภทรวมถึงสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ดำเนินการภายใต้สายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากการที่ผู้จัดทำเข้าปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ สายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนก Cargo Operation จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้ผู้จัดทำได้มีโอกาสศึกษาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ ด้วยระบบ SkyChain ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะของบริษัท จึงได้จัดทำรายงานเรื่อง การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้ เพื่อศึกษากระบวนการในการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของเอกสารต่างๆ และความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

จากการจัดทำโครงงานเล่มนี้ ส่งผลให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบ SkyChain รวมถึงได้รับประสบการณ์ในการทำงานเสมือนเป็นหนึ่งในพนักงานขององค์กร ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้

คำสำคัญ : การขนส่งสินค้าทางอากาศ, ระบบSkyChain, กระบวนการ


Abstract

Emirates Sky Cargo Airline is an outstanding company which provides services for goods shipments covering many types of goods, including goods that require special care. The company operates under Emirates Airline, a national airline of United Arab Emirates. From the internship for cooperative education at Emirates Sky Cargo Airline, I was assigned to work in the Cargo Operations Department. The job was related to air freight operations with Sky Chain system, which is a specific program for the company. This report on air freight operation of Emirates Sky Cargo Airline aimed to study the procedures of international air freight, the association of various documents, and the relation of related departments.

This project report helped me understand air freight operations and know the operational procedures of Sky Chain system, including gaining experience with working as an employee of organization. The knowledge I received can be applied to be useful for my career in the future.

Keywords: air freight, Sky Chain system, procedure.


การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้|Air Cargo Operation of Emirates Sky Cargo

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2095
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code