ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าสินค้าบริษัท คาสวา จำกัด

Last modified: February 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าสินค้าบริษัท คาสวา จำกัด
Procedures and Document for Importing Goods by CASAVA. Co. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิธร ยิ้มแย้ม, นางสาวอมราพร ทับจีน
Miss Sirathon Yimyam, Miss Amaraphorn Tabjin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ศศิธร ยิ้มแย้ม และ อมราพร ทับจีน. (2559). ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าสินค้าบริษัท คาสวา จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท คาสวา จำกัด เป็นผู้จำหน่ายและนำเข้าสินค้าประเภทอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ไฟเพิ่มแสงสว่าง และที่โดดเด่น คือ สุขภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัย โดยใช้ตราสินค้าภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า “คาสวา” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีโรงงานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังมรการรวมกลุ่มกันพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการให้เข้ากับทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยทางบริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่าน ทั้งในเรื่องให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งาน และบริการหลังการขาย

ในการนำเข้าสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัท คาสวา จำกัด ส่วนมากนำเข้าจากประเทศจีน ไต้หวัน โดยส่วนมากจะเน้นการติดต่อสั่งซื้อ และดำเนินการนำเข้าทางเรือ โดยการติดต่อสั่งซื้อแต่ละครั้ง จะมีขั้นตอนอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อใช้ในการนำเข้าสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้นำข้อมูลการสั่งซื้อเพื่อการนำเข้ามาศึกษา ในการติดต่อสั่งซื้อ และเตรียมเอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า

คำสำคัญ: การติดต่อสั่งซื้อ, เอกสารการนำเข้า, การนำเข้าสินค้า


Abstract

CASAVA Co. Ltd. is a supplier and importer of goods, such as furniture accessories. The most prominent is the modern sanitary ware under brand “CASAVA.” CASAVA Co. Ltd. is widely known, and there are factories in Thailand. The board has a demand for real estate projects. The company attaches great importance to all customers, so they offer advice and after sales service.

CASAVA Co. Ltd. imports sanitary ware and furniture accessories from China and Taiwan. The company ordering and import operations by sea. For each order there will be procedure and documentation to be prepared for the import in sanitary ware and furniture accessories. So the team focused on import order information to study.

Keywords: Contact ordering, import document, importing.


ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าสินค้าบริษัท คาสวา จำกัด / Procedures and Document for Importing Goods by CASAVA. Co. Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 379
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code