การจัดการเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด

Last modified: February 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดดารเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
Preparing Export Documentation for Manufacturing Glass
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุทธิชัย กระจ่างโพธิ์, นายพงษ์ดนัย เชิดชู
Mr. Suttichai Krajangpho, Mr. Phongdanai Chuedchu
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชลิศา รัตรสาร
Dr. Chalisa Rattarasarn
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

สุทธิชัย กระจ่างโพธิ์ และ พงษ์ดนัย เชิดชู. (2559). การจัดการเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกระจกที่ใช้ในงานตกแต่ง และกระจกที่ใช้ในอุตสาหกรรมมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ได้ผลิตกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ เป็นกระจกที่มีคุณภาพสูง สำหรับงานทางสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ตู้แช่เย็น เป็นต้น

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการบันทึกงานประจำวัน เพื่อทำการทบทวนกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเก็บข้อมูลจากสภาพการทำงานจริง และใช้วิธีการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

จากการที่ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายขาย มีหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารส่งออกสอนค้า ในส่วนรูปแบบงานนั้น จะมีเอกสารมากมายหลายขั้นตอน ทำให้ผู้จัดทำต้องทำการศึกษาเป็นอย่างดี ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดของเอกสารการส่งออกด้วย เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คำสำคัญ: เอกสารการส่งออก, การส่งออก, บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด


Abstract

PMK Diamond Glass Co. Ltd. is a company that produces glass used in decorative and glass used in many other industries. The company has been manufacturing glass for cars and also manufactures high quality glass for architectural applications, interior decoration and other industry such as furniture and freezers.

This is a qualitative research using participant observation by recording daily tasks and reviewing it with assignments. Also, it requires collecting information and presenting the results in a descriptive analysis.

The author has been operating in a sales assistant position. The duty of this position was to provide export documents which require many transactions to complete. So the author had to study the procedure intensively.

Keywords:  Document output, exports, PMK Diamond Glass Co., Ltd.


การจัดการเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด / Preparing Export Documentation for Manufacturing Glass

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Attachments

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 361
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code