Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

Last modified: June 19, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Factors that Affects the Satisfaction of Using Services at Kasemrad Prachachuen Hospital
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปาริฉัตร จารุสุทธิรักษ์
Miss Parichat Jarusuttirak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME) วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสิริธร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การอ้างอิง/citation

ปาริฉัตร จารุสุทธิรักษ์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยใช้ F-test (One – way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความน่าเชื่อถือ (x̅ = 3.74) รองลงมา คือ ด้านการสร้างความมั่นใจ (x̅ = 3.70) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (x̅ = 3.66) และด้านการตอบสนอง (x̅ = 3.63) ตามลาดับ และความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87)

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการสร้างความมั่นใจ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ความพึงพอใจในการใช้บริการ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


Abstract

This study aimed to examine customer satisfaction toward services provided at Kasemrad Prchachuen Hospital. The sample of this study consisted of 400 people using services at Kasemrad Prachachuen Hospital. The sample group was chosen using accidental sampling method. Data were collected using questionnaires. The collected data were analyzed using statistical tools, namely frequency, percentage, mean and standard variations. One-way ANOVA (F-test) were employed in this study to test the hypothesis.

The findings and results found that the majority of the respondents are females aged 21 – 30 years old, finished at least Bachelor’s Degree. and earn 15,001 – 20,000 Baht per month. In terms of service quality influencing customer satisfaction when being served at Kasemrad Prachachuen Hospital, satisfaction level ranked at high level (x̅ = 3.68). Considering each dimension, reliability ranked top (x̅ = 3.74), followed by assurance (x̅ = 3.70), tangibility (x̅ = 3.66), and responsiveness (x̅ = 3.63), respectively. The majority of the sample were highly satisfied with the services (x̅ = 3.87).

The tested hypothesis indicated that overall, service quality reliability, responsiveness, assurance and tangibility affect customer satisfaction toward services provided at Kasemrad Prachachuen Hospital at a significant level of 0.05.

Keywords: Service quality, Service satisfaction, Kasemrad Prachachuen Hospital.


ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น | Factors that Affects the Satisfaction of Using Services at Kasemrad Prachachuen Hospital

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Previous: ปัญหาการจัดเตรียมทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (เชียงรายเกมส์)
Next: ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล