ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

Last modified: June 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
Motivation Factors Affecting Organizational Commitment of Employees in Bangpakok 9 International Hospital
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวบุศราคัม รักท้วม
Miss Budsarakum Rackthuam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
Published/แหล่งเผยแพร่: utcc2.utcc.ac.th/academicday2020/
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic day ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอ้างอิง/citation

บุศราคัม รักท้วม. (2562). ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร และเพื่อศึกษาความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลที่ตอบแบบสอบถาม 400 คนที่ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีเทส การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน ในการทดสอบสมมุติฐาน

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุการทางาน 6-10 ปี มีรายได้ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท และมีตาแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไป แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสินใจที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานและระดับการตัดสินใจที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนตามลาดับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสินใจที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร ด้านความความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และระดับการตัดสินใจที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความผูกพันต่อองค์กร

คำสำคัญ: ปัจจัยด้านแรงจูงใจ, ความผูกพันต่อองค์กร, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล


Abstract

The purpose of this research was to find out motivation factors affecting employee engagement of Bangpakok 9 International Hospital. A sample of consisted 400 respondents cases were drawn from employees of Bangpakok 9 International Hospital, using accidental sampling. The research instruments were distributed questionnaire, was used for data analysis data was analyzed using frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, anova and statistical correlation of Pearson to test the relationship between motivation and engagement of employees Bangpakok 9 International Hospital to test the hypothesis.

The results showed the employees of Bangpakok 9 International Hospital that most were female, aged between 31-40 years, married and graduated with bachelor’s degree. The respondents of General Administrative Officer position had been working for 6-10 years and they made 15,000-25,000 Baht per month. The decision mix factor that was most influenced was career with good job security and growth opportunities in the future, however, they wanted a good working environment. The decision medium factor that influenced the decision was higher salary and employee engagement with the organization. The decision that was important that influenced the decision was higher salary and they wanted employee engagement with the organization. Finally, everyone wanted to have good feelings with the organization and good relationships with the supervisors or workmate.

Keywords: Personal factors, factors of motivation, commitment to the organization, Bangkok 9 International hospital..


ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล | Motivation Factors Affecting Organizational Commitment of Employees in Bangpakok 9 International Hospital

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1066
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code