ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: October 26, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors influencing consumer choice of digital banking services in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววนิดา บวรสกุลวงศ์
Miss Vanida Bawonsakulwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

วนิดา บวรสกุลวงศ์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มวัยทำงานที่เป็นผู้ใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์สถิติโดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทำการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และใช้สถิติพหุคูณ (Multiple Regression)

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการในด้าน ความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงิน, จ่าย หรือจัดการบัญชีด้วยตนเอง ใช้บริการมากกว่า 7 ครั้ง/เดือน ในช่วงเวลา 15.01 – 18.00 น. จำนวนเงินในการใช้บริการ 1,001 – 5,000 บาท/ครั้ง แหล่งข้อมูลในการใช้บริการ คือ เจ้าหน้าที่ธนาคาร บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริการ คือ ตนเอง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

 

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การยอมรับเทคโนโลยี, ระบบดิจิทัลแบงก์กิ้ง


Abstract

This study aimed to examine factors influencing consumer choice of digital banking services in Bangkok.  The participants consisted of 400 digital banking users residing in Bangkok. A set of questionnaires was employed as a data collection tool. Statistics utilities used in the analysis include frequency, percentage, mean and standard deviation. T-Test and One-Way ANOVA were utilized in hypothesis testing procedure. In case differences occur, the LSD and Multiple Regression methods will be used to test the hypothesis in the multiple comparison practice.

The findings indicated that the majority of the participants were females aged 31–40 years old, held at least Bachelor’s Degree, married, worked as private companies’ employees and generated an income of 15,001–25,000 baht per month. The major purposes of using the service were convenience in making transactions (namely, transferring, making payment and managing bank account). The services were used more than seven times a month. The preferable period was during 3.01 p.m. – 6.00 p.m. The amount of 1,001 – 5,000 baht was spent each time. The sources of information included bank employees. The usage was influenced by the users themselves. The marketing-mix factors influencing the participants’ choice of digital banking services ranked as follows: Price, Product, Place and Promotion, respectively.

The tested hypothesis signified that different genders, ages, education, marital status, occupations and average rates of wages per month affected the consumer choice of digital banking services in Bangkok at a 0.05 significance level.

 

Keywords: Marketing-mix factor, Acceptance for innovations, Digital banking system.


ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร / Factors influencing consumer choice of digital banking services in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 392
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code