ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

Last modified: June 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
Factors Affecting Customer Decision Making Towards Using Services at Central Plaza Pinklao
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุกัญญา พราพงษ์
Miss Sukanya Prapong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019
Published/แหล่งเผยแพร่: utcc2.utcc.ac.th/academicday2020/
ารประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic day ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอ้างอิง/citation

สุกัญญา พราพงษ์. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการแจกแบบสอบถามที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผู้ใช้บริการและใช้สถิติไคสแควร์ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ และการตัดสินใจใช้บริการ

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพทำงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท วัตถุประสงค์เข้าใช้บริการเพื่อซื้อสินค้า เข้าใช้บริการ 2-3 ครั้งต่อเดือน เข้าใช้บริการ 1-2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,001-2,000 บาทต่อครั้ง สินค้าหรือบริการที่ใช้บริการบ่อยที่สุดคือร้านอาหาร เหตุผลที่เข้าใช้บริการเพราะทำเลที่ตั้งใกล้บ้าน เหตุผลที่เลือกใช้บริการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า แทนใช้บริการออนไลน์ เพราะสามารถจับต้องสินค้าและบริการได้ด้วยตัวเอง ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.62) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การตัดสินใจใช้บริการที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̄ = 4.2119) รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา ( x̄ = 4.0017) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ( x̄ = 3.9058) ด้านลักษณะทางกายภาพ ( x̄ = 3.8650) ด้านบุคลากร ( x̄ = 3.7715) ด้านกระบวนการ (Xx̄ = 3.7542) และด้านส่งเสริมการตลาด (x̄ = 3.5345) ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า แตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญสถิติที่ 0.05 พฤติกรรม ผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า แตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญสถิติที่ 0.05

คำสำคัญ: การตัดสินใจใช้บริการ, ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า


Abstract

The objective of this research was to study factors affecting the decision making of customers to use services at Central Plaza Pinklao. The sample group used were 400 respondents of consumers at Central Plaza Pinklao by purposive sampling method. The research instruments were distributed at Central Plaza Pinklao. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean and standard deviation. For analysis, Chi-square statistics was used to test the relationship between demographic characteristics and the decision of consumers to use services at Central Plaza Pinklao to test the hypothesis.

The results found that most of the respondents were female, aged between 21-30 years, had a bachelor’s degree, worked as a private company/contractor with a monthly income of 15,001-25,000 Baht with the intent of purchasing products. Frequency of using the service 2-3 time per month for 1-2 hours. The amount of money spent was about 1,001-2,000 Baht per time.

Goods and service frequent use of service was restaurants. The purpose of using the service at Central Plaza Pinklao was because it was near home, and more than using online services was because it’s tangible. The decision of using services of consumers overall was at a high level (x̄ = 3.62). When considering in each aspect, it was found that decisions that were at a high level were product ( x̄ = 4.2119) price ( x̄ = 4.0017), place and distribution ( x̄ = 3.9058), physical evidence (x̄ = 3.8650), people (x̄ = 3.7715), process (x̄ = 3.7542), and promotion (x̄ = 3.5435) respectively.

The hypothesis testing found that demographic characteristics of gender, age, occupation, education level and incomes had different effects on the decision to use services at Central Plaza Pinklao with significant statistics at 0.05. Behavior of service had different effects on the decision to use services at Central Plaza Pinklao with significant statistics at 0.05.

Keywords: Shopping center, Central Plaza Pinklao, services.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า | Factors Affecting Customer Decision Making Towards Using Services at Central Plaza Pinklao

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1168
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code