ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม

Last modified: June 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม
Equipment Inventory Management System of Vichaivej Hospital Nongkhae
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธราธร แสงเฟื่อง, นายพีรพล เพ็งแป้น
Mr.Tharatorn Sangfuang, Mr.Phiraphon Phengpaen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

ธราธร แสงเฟื่อง และ พีรพล เพ็งแป้น. (2560). ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ดังนั้นในการดำเนินงานจึงมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละแผนกเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงได้มีการสำรวจและเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติเดิมมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มเอกสารหรือแบบฟอร์มออนไลน์ ทางคณะผู้จัดทำได้พัฒนาระบบดังกล่าว โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 และจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถค้นหาข้อมูลจากระบบได้อย่างรวดเร็ว ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถลดความเสี่ยงที่จะประสบกับปัญหาในฝ่ายสารสนเทศและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

คำสำคัญ : พัฒนาระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โรงพยาบาล


Abstract

The Vichaivej International Hospital Nongkhaem is a private hospital offering a comprehensive medical service. The Vichaivej Intermational Hospital Nongkham has modern medical equipment and wide range medical professional workers, They use computer equipment to run work in a responsive manner.

The purpose of this project developed a Equipment Inventory management system of Vichaivej Hospital Nongkhaem. Researchers explore and kept data of computer device in information and medical statistics department. Researchers kept all information or online form. Researchers developed the project by used Microsoft Visual Studio 2013 and managed database by Microsoft SQL Server 2012. This project can support all users and store correct all information. It can quickly search data and reduce problem, and reduce duplicate of data.

Key Words : Equipment Inventory, Hospital, System Development.


ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม |Equipment Inventory Management System of Vichaivej Hospital Nongkhae

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 413
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print