กระบวนการด้านรายจ่ายของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยโปรแกรมออราเคิล

Last modified: April 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการด้านรายจ่ายของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยโปรแกรมออราเคิล
Process of Expenditure in Phyathai 2 Hospital by Oracle Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนงลักษณ์ สำเภาทอง, นางสาวกมลทิพย์ ช้างเจริญ
Miss Nongluk   Somphalthong, Miss Kamonthip   Changcharean
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

นงลักษณ์ สำเภาทอง และ กมลทิพย์ ช้างเจริญ. (2558). กระบวนการด้านรายจ่ายของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยโปรแกรมออราเคิล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้โปรแกรมบัญชี Oracle ในการจัดทำบัญชี คณะผู้จัดทำได้ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชี Oracle จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี และพบปัญหาของการบันทึกข้อมูลผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเห็นว่าการเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผลจากการศึกษาโปรแกรมบัญชี Oracle ในการปฏิบัติงาน พบว่าวิธีการใช้งานของโปรแกรมบัญชี Oracle มีความสะดวกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ระบบการทำงานของโปรแกรมไม่มีความซับซ้อน และสามารถลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี คณะผู้จัดทำจึงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ: กระบวนการด้านรายจ่าย, โปรแกรมออราเคิล, การจัดทำบัญชี


Abstract

Phyathai 2 Hospital Company Limited is a private hospital that provides  health care services by using Oracle for book keeping. The researchers have learnt how to use Oracle program from the co-operative education operation in the accounting department and found the problem of errors in recording, which happen often during operation. The researchers then chose an appropriate and efficient program to make the operations accurate. The result from studying Oracle in the operation found use of Oracle was convenient and easily understood. The operating system was not complicated and can reduce errors in accounting records, and the researchers could work effectively.

Keywords: Process of expense, Oracle program, Book keeping.


กระบวนการด้านรายจ่ายของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยโปรแกรมออราเคิล | Process of Expenditure in Phyathai 2 Hospital by Oracle Program.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 589
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code