Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

สายการบินฟิลิปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรง กรุงเทพ-เซบูประเทศฟิลิปินส์

Last modified: July 23, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สายการบินฟิลิปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรง กรุงเทพ-เซบูประเทศฟิลิปินส์
Philippine Airlines launches new route Fly to Bangkok – Cebu Philippines
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศิริวรรณ แซ่เบ๊
Ms. Siriwan  Sae-bae
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Miss Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

ศิริวรรณ แซ่เบ๊. (2560). สายการบินฟิลิปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรง กรุงเทพ-เซบูประเทศฟิลิปินส์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ ได้ร่วมมือกับฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เปิดแผนการตลาดเชิงรุกจับกลุ่มนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ พร้อมบินตรงกรุงเทพฯ-เซบู เมืองธุรกิจและท่องเที่ยวใหญ่อันดับสองของฟิลิปปินส์ หวังเชื่อมเส้นทางการบินและท่องเที่ยวรอบอาเซียนครบวงจรมากขึ้น กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ เผยถึงการพัฒนาและการเติบโตของการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะใหญ่น้อยจำนวนมากถึง 7,641 เกาะ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์จะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา สำหรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและประเทศไทยยังถือว่าไม่มากนัก แต่จากความสำเร็จของการร่วมมือกันในกลุ่มเออีซี (AEC) ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกทั้งในด้านของการลงทุน การดำเนินธุรกิจ และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น สำหรับการเปิดเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู นั้นเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเส้นทางการบินให้เชื่อมต่อกับเมืองสำคัญของฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น ผู้จัดทำจึงเห็นโอกาสในการจัดทำท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์โดยเส้นทางบินตรงกรุงเทพ-เซบู 4วัน2คืน โดยทางบริษัททัวร์ได้จัดนำเที่ยวโดยเน้นสถานที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ได้แก่ กางเขนโบราณ ต่อด้วย โบสถ์(Basilica Minore del Santo nino) ออสลอบ (Oslob) ลองเรือบังก้า เกาะเซบู Blood Compact Shire และ ช็อคโกแลตฮิลล์(Chocolate Hill) จะเป็นประตูบานใหม่ของการท่องเที่ยวที่จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น โดยเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู

คำสำคัญ: ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์, เส้นทางการบิน, เซบู


Abstract

The Philippines Department of Tourism work together with Philippines airlines and have planned an aggressive strategy plan. The target markets for this plan are businessmen and young tourist. This plan includes a direct flight from Bangkok to Cebu, the second biggest tourist destination of the Philippines. Furthermore, they are planning to make Cebu as part of an ASEAN destination. Philippines’ tourism reveals that Philippines has become a popular tourist destination, as shown by a continuous development and improvement of the tourism department.

Philippines is one of the countries which comprises of mostly natural resources for tourism, especially the coast and island.  Philippines is surrounded by 7,641 islands. A large number of tourists come from many countries, such as Korea, Japan, Europe and America. However, there are not many Thai tourists as compared to other countries.  Nevertheless, AEC group (ASEAN economic community) has shown an opportunity for investment and business. This will affect the number of tourists which is expected to rise continuously. A newly direct flight from Bangkok to Cebu is one of the important business strategies to expand a connection for domestic flights.

We found an opportunity to implement a tourist plan from Bangkok to Cebu for 4 days and 2 nights. This trip will include popular tourist destinations, which are; Magellan’s cross, Basilica Minore del Santo nino, Oslob, Bunga, Blood Compact Shire and Chocolate hill.  After all, a new direct flight will increase the number of tourists by encouraging people to come to the Philippines.

Keywords:  Philippines Airlines, flight route, Cebu.


สายการบินฟิลิปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรง กรุงเทพ-เซบูประเทศฟิลิปินส์ | Philippine Airlines launches new route Fly to Bangkok – Cebu PhilippinesPhilippine Airlines launches new route Fly to Bangkok – Cebu Philippines

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related: