เยาวชนสานพลัง ฟื้นคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน

Last modified: February 1, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เยาวชนสานพลัง ฟื้นคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน
Teenergy for Mangrove Rehabilitation at “Saentor” Community, Bangkhunthian District
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุภาพร  ผาสุข, นางสาวกนกรัตน์  ทองมอญ
Ms. Suphabhorn  Pasuk, Ms. Kanograt  Tongmon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Ms. Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สุภาพร  ผาสุข และ กนกรัตน์  ทองมอญ. (2561). เยาวชนสานพลัง ฟื้นคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ศึกษาโครงงานเรื่อง เยาวชนสานพลัง ฟื้นคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อรวมพลังเยาวชนฟื้นคืนพื้นที่ป่าชายเลน ชุมชนแสนตอ 2) เพื่อต่อยอดโครงการ “Amazing ไทยเท่ เก๋ไก๋ วิถีชุมชน” โดยมีการนำหลัก CSR ร่วมการอนุรักษ์ป่าชายเลน 3) เพื่อทำการโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยวผ่าน Facebook Page เพื่อเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมให้กับนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว คณะผู้จัดทำได้จัดนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้หลัก CSR การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชน เพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้เวลาในการเดินทางระยะสั้นๆ

ผลการดำเนินงาน เยาวชนได้รับความสามัคคีรวมถึงการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันปลูกต้นโกงกางเพื่อคืนพื้นที่ป่าชายเลนขนาด 1 ไร่ (160 ต้น) ทำให้เพิ่มพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลน และเป็นที่พักพิงของสัตว์น้ำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้ชุมชนที่มีส่วนร่วมในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ: เยาวชนสานพลัง, ฟื้นคืนป่าชายเลน, ชุมชนแสนตอบางขุนเทียน, ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ


Abstract

Teenergy for Mangrove Rehabilitation at “Saentor” Community, Bangkhunthian District project had 3 abjectives: 1) Teenergy Rehabilitation of Mangrove Community at Saentor; 2) continue from the Amazing Thai The Way of Life by applying CSR, join the conservation; 3) Promote tourism routes through the Facebook Page to add “How to decide” to visitors. We created the presentation of the route using CSR to travel to the conservation of mangrove areas with a focus on the youth, to educate the new generation of consciousness in the preservation of the environment in the short time it takes to travel.

The youth received the Unity and the growth awareness in the conservation of the mangrove forest area, which is a collaboration to restore the mangrove area number of 1 rai (160 trees), add a wealth to the mangrove forest, marine life, and to promote the new attractions that combine the responsibility of society and the environment through conservation. The result would be more  community involvement in the area and income would increase.

Keywords:  Teenergy, Rehabilitation, Community at Saen Tor, CSR.


เยาวชนสานพลัง ฟื้นคืนป่าชายเลน ณ ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน / Teenergy for Mangrove Rehabilitation at “Saentor” Community, Bangkhunthian District

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 132
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code