การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสารผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์

Last modified: July 23, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสารผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์
Public Relations of Tourism on the Chao Phraya River in Bangkok by Express Boat via video with Co Van Kessel Bangkok Tour
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพิชญา บำรุงพันธ์, นายทยากร  เลาหสกุลงาม
Ms. Pichaya Bumrungphan, Mr. Tayakorn Laohasakulngam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Ms. Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

พิชญา บำรุงพันธ์ และ ทยากร เลาหสกุลงาม. (2560). การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสารผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ เป็นบริษัทที่ให้การบริการการท่องเที่ยวโดยจักรยาน เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า 30 ปี มิสเตอร์จาโคบัส (โค) แวน เคสเซ่ล และคุณจันทร์มณี พลภักดี (คุณน้อง) การบริการของบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ เป็นทัวร์จักรยานแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายหลักในการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ พานักท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตที่น่าหลงใหลของคนไทย จากการการสังเกตพบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการกับทางบริษัท ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางมาเข้าร่วมทัวร์ล่าช้า เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการนำเสนอเส้นทางการเดินทาง ที่ให้ความสะดวกมากกว่าการจราจรบนท้องถนนแก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อวีดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบถึงการเดินทางที่ถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมการตลาดและเพิ่มจำนวนลูกค้าให้รู้จักบริษัท โคแวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ ผลการศึกษาพบว่าโดยมีเรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้ามานำเสนอจากทั้งหมด 5 ประเภท เนื่องจากเรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้าดังกล่าวมีการให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่าประเภทอื่นๆ เรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้าที่เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น 06.00 – 19.00 น. (สีส้ม) 09.00 – 18.40 น. (สีฟ้า) รวมถึงมีราคาที่เหมาะสมกับค่าโดยสาร และเส้นทางการให้บริการทุกสีของเรือด่วนนั้นมีการบริการที่เหมือนกัน เรือด่วนธงสีฟ้าให้บริการเส้นทางระยะสั้นไป-กลับ จากท่าพระอาทิตย์ถึงเอเชียทีค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางที่สามารถเดินทางได้เร็วขึ้น และสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, การโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา, สื่อวีดีโอ


Abstract

Co van Kessel Bangkok Tours is a company that provides, bicycle tours to clients. It has been widely known for 30 years by Mr. Co Van Kessel, who was from the Netherlands. The service of the company was the first bicycle tour in Thailand. The main purpose was to open new travel experiences and takes the fascinating lifestyle of the local Thai people to travelers. We observed that travelers came to take tours with Co Van Kessel Bangkok Tour, but has trouble traveling from their places to our company due to traffic jam in Bangkok. Therefore, we provided more routes for traveling to tourists through video public relations. The purpose of this study was to promote to the tourists traveling by using Chao Phraya Express boat, and also serve as a strategy for the company which is well known by previous tourists, We found that there are express boats, orange flags and blue flags in total 5 colors flag. and offer more service times than other colors flag. For the express boat orange flags and blue flags, they are open from morning until evening 06.00 am. – 07:00 pm. (Orange flag) 09.00 am – 06.40 pm. (Blue flag).

Keywords:  Public Relations, Chao Phraya Express Boat, Video.


Public Relations of Tourism on the Chao Phraya River in Bangkok by Express Boat via video with Co Van Kessel Bangkok Tour

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 225
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code