การขยายตลาดอาเซียนทัวร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การขยายตลาดอาเซียนทัวร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง
Market of Expansion of ASEAN tour in Lao People’ Democratic Republic, Vientiane, Vang Vieng
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย พีรพัฒน์ เหลืองภูมิพิทยา, นางสาว เมษนี คงรอด, นาย บพิธ กัลยาวงค์
Mr. Peerapat  Leangpumpittaya, Ms. Maysanee  Kongrod, Mr. Bopit  Kanlayawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Ms. Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

บพิธ กัลยาวงค์, พีรพัฒน์ เหลืองภูมิพิทยา และ เมษนี คงรอด. (2561). การขยายตลาดอาเซียนทัวร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานเรื่องการขยายตลาดอาเซียนทัวร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัททัวร์ในเครือข่ายของบริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าและเป็นการขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัท โดยจัดทำโปรแกรมทัวร์เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เป็นจำนวน 3 วัน 2 คืน โดยใช้เครื่องมือในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ ไลน์แอด และการประชาสัมพันธ์ทางเพจเฟสบุ๊ค

การศึกษาพบว่าโดยการส่งอีเมล์จำนวน 20 คนได้ตอบกลับทางอีเมล์จำนวน10คน ทางไลน์พบว่าการยิงไลน์แอด 1 ครั้ง มีลูกค้าติดต่อกลับมา 5 คนและการประชาสัมพันธ์ทางเพจเฟสบุ๊ค  One World Tour Asia มียอดจำนวนเข้าชม 58 ครั้ง มีส่วนร่วม 4 ครั้ง จำนวนคนกดไลท์ 3 คน จากการโพสต์ 1ครั้ง โดยลูกค้าติดต่อกลับมาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของทัวร์โปรแกรมฉบับเต็มและแบนเนอร์ โครงงานนี้มีประโยชน์ต่อการเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจจองทัวร์และเดินทางกับทางบริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ในอนาคตเป็นอย่างมาก ดังนั้นผลของการปฎิบัติโครงงานครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คำสำคัญ: ส่วนแบ่งทางการตลาด, ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


Abstract

Market Expansion of ASEAN Tour in Lao People’s Democratic Republic, Vientiane, Vang Vieng project aimed to advertise and publicise tour agencies in the network of One World Tour and Travel Co. Ltd. it was developed to be an alternative for customers and to expand customer base for company by making tour programs to Lao People’s Democratic Republic, Vientiane, Vang Vieng for 3 days, 2 nights via email, Line@ and Facebook. The results of this study found that by sending emails to 20 individuals, there were 10 respondents. There were 5 customers contacted back from using Line@ in one time. From public relations via Facebook, there were 58 views, 4 engagements and 3 likes from 1 post on One World Tour Asia Facebook fanpage. According to the advertisement, customers were contacted to ask for more details about full tour programs and banners. This showed that the project was beneficial for increasing chances of customer decision to choose and reserve the tour with One World Tour and Travel Co. Ltd. in the future significantly. Therefore, the result of this project was coherent with the objectives.

Keywords:  Marketshare, LaoPeople’s Democratic Republic, advertisement.


การขยายตลาดอาเซียนทัวร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ วังเวียง / Market of Expansion of ASEAN tour in Lao People’Democratic Republic,Vientiane,Vang Vieng

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 213
Previous: เปิดประสบการณ์ประเทศเคนย่า ซิมบับเว บอสวานา แซมเบีย 10 วัน
Next: การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมนำเที่ยวบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code