การโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจีน ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค “Go tour China” กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด

Last modified: January 9, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจีน ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค “Go tour China” กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด
Chinese Tourism Online advertising through Facebook Fanpage ‘Go Tour China’ with H.Y.T Travel Services Co., Ltd’s case study
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกาญจนา วุฒิมงคลเลิศ, นายณัฐกฤช  โกศลอุดมสุข, นายปรเมนทร์  อมรวณิชศักดิ์
Ms. Kanchana  Wuthimongkonlert, Mr. Nattakit  Kosoludomsuk, Mr. Poramain  Amornwanitsak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Ms. Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

กาญจนา วุฒิมงคลเลิศ, ณัฐกฤช  โกศลอุดมสุข และ ปรเมนทร์  อมรวณิชศักดิ์. (2561). การโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจีน ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค “Go tour China” กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงาน “การโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจีน ผ่าน แฟนเพจเฟสบุ๊คGo tour China กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด”คณะผู้จัดทำพบว่าช่องทางการขายของบริษัทนี้มีเพียง 2 ช่องทางเท่านั้น คือ การโฆษณาผ่านเว็บ Google และทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจทางคณะผู้จัดทำ จึงเห็นโอกาสเพิ่มช่องทางการขายผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับข่าวสารเป็นวงกว้างและทันสมัย  คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างช่องทางการโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจีนผ่าน แฟนเพจเฟสบุ๊คGo tour China โดยโพสต์ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศจีน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร จุดเด่น เอกลักษณ์ รวมไปถึงโปรมแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ เป็นต้น และสอดแทรกเว็บไซต์ของบริษัทไว้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในประเทศจีน และเป็นส่วนในการเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น

จากการจัดทำสื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊กแฟนเพจ Go tour China นี้ ใช้ระยะเวลาเพียง 2 เดือน ทำให้ได้ผลตอบรับจากลูกเพจจำนวน 82 คนการมีส่วนร่วมมากที่สุด 29 ครั้งและการเข้าถึงของลูกเพจจำนวน 396 ครั้ง ซึ่งสามารถขยายฐานลูกค้าจากเดิมได้ ทางบริษัทได้เห็นประโยชน์นี้ จึงทำการซื้อโฆษณาของเฟซบุ๊กเป็นจำนวน 100 บาท ทำให้แฟนเพจนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมออนไลน์หลังจากซื้อโฆษณาสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ 89 ครั้งและเพิ่มการเข้าถึงเป็น 1,900 ครั้ง

คำสำคัญ: การโฆษณา, เฟสบุ๊ค, แฟนเพจ Go tour China


Abstract

The Project “Chinese tourism online advertising through Facebook fan page ‘Go tour China’ with H.Y.T Travel Services Co., Ltd’s” case study has the purpose to study how much social network and Google website advertising can affect customers’ interest and how it can be a part of expanding sales channels. The author has discovered that the company has only 2 advertising channels; Google ads and Bangkok Business news newspaper (alias Krungthep Turakij newspaper). These findings showed the opportunity to increase sales channels by using a social network fan page on Facebook to post various information on ‘Go tour Chinas’ fan page, such as compelling tour programs, exotic food, famous tourist attraction and more.
The results showed that by using the Facebook channel to advertising our tourism company in 2 months, the fan page subscriber increased by 82, the fan page activities participation by 29 times and fan page visitation by 396 times. This outcome has shown that we can increase more sales traffic by using Facebook fan page thus we have continued the advertising by paying 100 Baht to buy Facebook ads, it has helped us become acknowledged by more people, increased fan page activity participation by 89 times and fan page visitation by 1,900 times.

Keywords:  Advertising, Facebook, Fanpage, Go tour China.


การโฆษณาออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวประเทศจีน ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค “Go tour China” กรณีศึกษา บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด / Chinese Tourism Online advertising through Facebook Fanpage ‘Go Tour China’ with H.Y.T Travel Services Co., Ltd’s case study

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 302
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code